Porozumienie

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 16.09.2003 r.

pomiędzy

Mieczysławem Ładny Burmistrzem Miasta i Gminy Zabłudów
a
st. bryg. mgr inż. Janem Popławskim
Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

dotyczące ustalenia terenu działania jednostek OSP typu „S' nie włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu białostockiego.


§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 lipca 1998r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U. 1998r. Nr 94, poz.598 i z 2000r. Nr 56, poz. 673) ustala się teren własnego działania dla jednostek ochotniczej straży pożarnej typu „S' nie włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jako teren gminy, w której została utworzona oraz gmin z nią sąsiadujących.

§ 2

Państwowa Straż Pożarna dysponuje do działań ratowniczych jednostki wymienione
w § 1 poza teren własnej gminy w następujących przypadkach:
1/ gdy potencjał ratowniczy jednostek włączonych do KSRG na terenie gminy jest
niewystarczający do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych w warunkach
bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego;
2/ gdy wzywana jednostka dysponuje:
a/ sprzętem specjalistycznym niezbędnym do przeprowadzenia działań ratowniczych;
b/ specjalistami lub zwierzętami niezbędnymi do przeprowadzenia działań ratowniczych;
c/ środkami gaśniczymi, neutralizatorami lub sorbentami, niezbędnymi do przeprowadzenia działań ratowniczych;
3/ gdy uzasadnione jest to najkrótszym możliwym czasem podjęcia działań ratowniczych.

§ 3

Koszty działań jednostek wymienionych w § 1 poza terenem własnej gminy ponosi Urząd Gminy z terenu, której pochodzi dana jednostka.

§ 4

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny być dokonane w formie pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności tych zmian.

§ 5

W sprawach nie przewidzianych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Strona porozumienia może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 7

Porozumienie powyższe sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Mieczysław Ładny

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Jan PopławskiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Węcławska

Wprowadzający: Małgorzata Węcławska

Data modyfikacji: 2004-07-27

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2004-07-27