Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyrażenia opinii i uwag do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Zabłudowa
z dnia 16 listopada 2020 r.

o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Zabłudowie r.

 Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  w sprawie poddanej konsultacji.

Przedmiot konsultacji

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Zabłudowie r.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od  17 listopada  2020 r. do 27 listopada 2020 r.

Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Zabłudowie r.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, a także będzie dostępny w holu Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w godz. pracy tut. Urzędu.

Wypełnione formularze należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem głównym do Urzędu Miejskiego lub przesłać drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres e-mail: biuro@zabludow.pl  lub przesłać pocztą tradycyjną przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Zabłudowie  ul. Rynek 8 16-060 Zabłudów  – do dnia  27 listopada 2020 roku (decyduje data wpływu).

Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zabłudów.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. obsługi serwisów internetowych gminy.

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie:

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
  • złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu po dniu 27 listopada 2020 r.

 nie będą uwzględnione.

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                          /-/ Adam Tomanek

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2019-11-15

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-11-17

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-03-01