UCHWAŁA NR XI/83/2015

z dnia 30 listopada 2015r w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

GGSSS SGS
 • Uchwała Nr XI/83/2015

 • Rady Miejskiej w Zabłudowie

 1. 30 listopada 2015r

  • w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

   • Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1515 ) w związku z § 24 Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08 z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony - Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

    1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 2 lat z …………………., dotyczącej nieruchomości oznaczonej nr geod. 227 o pow. 364 m², położonej w obrębie miasta Zabłudów.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2015-12-02 12:50:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-03-10