UCHWAŁA NR XI/77/2015

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

Untitled
 • Uchwała NR XI/77/2015

 • rADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

 1. 30 listopada 2015 r.

  • w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849; Dz.U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

    1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Zabłudów:

      1. Od gruntów:

       1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1 m2 powierzchni,

       2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

       3. znajdujących się pod budynkami wybudowanymi na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni,

       4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m2 powierzchni,

       5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;

      2. Od budynków lub ich części:

       1. mieszkalnych - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

       2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

       3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

       4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

       5. wybudowanych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne - 7,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

       6. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

      3. Od budowli 2 % ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3 - 7 ustawy
       o podatkach i opłatach lokalnych.

    2. Traci moc uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

    3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

    4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2015-12-16

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-12-16