UCHWAŁA NR XI/76/2015

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok

Untitled

UCHWAŁA NR XI/76/2015

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381; Dz. U. z 2014 r., poz. 40; Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 (M.P.2015.1025) z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2015-12-16

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-12-16