UCHWAŁA NR XI/80/2015

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Untitled

 • Uchwała NR XI/80/2015

 • rADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

 1. 30 listopada 2015 r.

  • w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

  • Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 19, pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849; Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Zabłudów.

§ 2. Określa się  dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na ternie Gminy Zabłudów w wysokości:

      1. przy sprzedaży inwentarza żywego - 5 zł;

      2. przy sprzedaży ze środków transportowych:

       1. z samochodu ciężarowego i autobusu - 20 zł,

       2. z samochodu dostawczego i osobowego - 16 zł,

       3. z wozu konnego, z ciągnika rolniczego z przyczepą - 7 zł,

      3. przy sprzedaży z obwoźnego punktu gastronomii - 20 zł;

      4. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wózka - 5 zł;

      5. przy sprzedaży z namiotu - 20 zł;

      6. przy sprzedaży ze straganu, stołu - 10 zł.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł.

§ 5. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

2. Sprzedający może uiścić opłatę targową w dniu sprzedaży na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

§ 6.1. Określa się zasady poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

 1. Inkasentem opłaty targowej jest robotnik gospodarczy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

     1. Ustala się wynagrodzenie brutto za inkaso w wysokości 7 % od kwot pobranych w drodze inkasa.

     2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w nie później niż dnia następnego po dniu pobrania opłaty.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2015-12-16

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-12-16