UCHWAŁA NR XI/79/2015

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

Untitled
 • Uchwała NR XI/79/2015

 • rADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

 1. 30 listopada 2015 r.

  • w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

   • Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849; Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportu obowiązujące na terenie Gminy Zabłudów :

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550,00zł

 2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 970,00 zł

 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.170,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

13

1.160

1.180

13

14

1.190

1.310

14

15

1.230

1.410

15

1.310

1.510

TRZY OSIE

12

17

1.460

1.510

17

19

1.610

1.710

19

21

1.760

1.810

21

23

1.860

1.940

23

25

1.980

2.060

25

2.110

2.160

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.860

1.960

25

27

2.060

2.110

27

29

2.260

2.310

29

31

2.320

2.560

31

2 360

2.560

3) od ciągników siodłowych lub balastowych których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 920,00zł

 2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.050,00 zł

 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.220,00 zł

4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8, pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

18

1.160

1.210

18

25

1.260

1.410

25

31

1.460

1.610

31

1.760

2.030

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.780

1.920

40

2.360

2.660

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8, pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 540,00 zł,

6) od przyczep lub naczep, o których w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

JEDNA OŚ

12

18

540

660

18

25

710

760

25

860

960

DWIE OSIE

12

28

990

1.060

28

33

1.110

1.160

33

38

1.210

1.360

38

1.410

1.780

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

38

1.110

1.260

38

1.510

1.660

 1. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

 1. mniejszej niż 30 miejsc - 1.430,00 zł

 2. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.830,00 zł

§ 2 Traci moc Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 styczna 2016 r.

 Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/ /2015

Rady Miejskiej w Zabłudowie

   • z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt. 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

13

1.160

1.180

13

14

1.190

1.310

14

15

1.230

1.410

15

1.310

1.510

TRZY OSIE

12

17

1.460

1.510

17

19

1.610

1.710

19

21

1.760

1.810

21

23

1.860

1.940

23

25

1.980

2.060

25

2.110

2.160

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.860

1.960

25

27

2.060

2.110

27

29

2.260

2.310

29

31

2.320

2.560

31

2 360

2.560

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2015-12-16

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-12-16