ZARZĄDZENIE NR VI/164/2012

z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie ustalania stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Zabłudów

ZARZĄDZENIE NR VI/164/2012

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie ustalania stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Zabłudów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 w zw. Z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam stawki opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Zabłudów, jak następuje:

1)

Wynajem świetlicy wiejskiej w Folwarkach Małych

Wynajem świetlicy do 4 h

150 zł.+ należny podatek VAT

Wynajem świetlicy powyżej 4 godz.

200 zł.+ należny podatek VAT

Wynajem świetlicy od 12 h do 30 h

400 zł.+ należny podatek VAT

2)

Wynajem świetlicy wiejskiej w Kurianach

Wynajem świetlicy do 4 h

100 zł.+ należny podatek VAT

Wynajem świetlicy powyżej 4 godz.

150 zł.+ należny podatek VAT

Wynajem świetlicy od 12 h do 30 h

200 zł.+ należny podatek VAT

2. W cenę wynajmu wchodzi dostęp do kuchni (świetlica w Folwarkach Małych).

3. Osoby wynajmujące są odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas wynajmu oraz o pozostawienie budynku uporządkowanego, z kompletnym i sprawnym wyposażeniem.

§ 2. 1. Opłaty uiszcza się w terminie 7 dni przed ustaloną data wynajmu.

2. W przypadku gdy zachodzą okoliczności, w których data wynajmu nie była wcześniej ustalona, opłatę uiszcza się najpóźniej przed udostępnieniem wynajmowanych pomieszczeń.

3. Opłaty, o których mowa w § 1. niniejszego zarządzenia należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w Podlasko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie nr 54 8099 0004 0000 0101 2000 0110.

§ 3. Nie pobiera się opłat za spotkania prowadzone w ramach prowadzonej działalności społeczno – oświatowo – kulturalnej w szczególności przez: organizacje pozarządowe, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, związki wyznaniowe, parafie, Gminę Zabłudów.

§ 4. Nie pobiera się opłat za najem świetlicy na konsolację (stypy).

§ 5. Ustalam wzór wniosku o wynajem świetlicy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i umowy najmu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Goralewska

Wprowadzający: Marta Goralewska

Data modyfikacji: 2012-02-16

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-02-16