Uchywały Rady Miejskiej w Zabłudowie - rok 2019

Uchwały wymienione w rejestrze stanowią załączniki  do protokołów  z obrad sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie i są publikowane pod linkami z numerem  i datą kolejnej sesji

/kliknij link z numerem sesji/

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Zabłudowie - rok 2019

IV sesja  - 16 styczeń 2019r 

IV/23/2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

IV/24/2019

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Zabłudów

IV/25/2019

zmian w budzecie Gminy Zabłudów na 2019 rok

V sesja  - 19 luty 2019r

V/26/2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych  Olszanka i Sieśki w gminie Zabłudów (tereny obsługi  komunikacji i turystyki);

V/27/2019

 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

V/28/2019

 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

V/29/2019

zmiana uchwały  w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Zabłudów w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat;

V/30/2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2019 rok;

V/31/2019

 w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu  wydatków  na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych;

V/32/2019

w sprawie ustanowienia rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

V/33/2019

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie  działalności warsztatów  terapii zajęciowej;

V/34/2019

w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019;

V/35/2019

 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet  radnym;

V/36/2019

w sprawie zmian w budzecie Gminy Zabłudów na 2019 rok;

V/37/2019

 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2019 rok;

V/38/2019

 w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2019 rok;

VI sesja - 26 marca 2019r

VI/39/2019

 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów;

VI/40/2019

 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów w 2019 rok;

VI/41/2019

 w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabłudów;

VI/42/2019

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zabłudów;

VI/43/2019

 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów;

VI/44/2019

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

VI/45/2019

 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

VI/46/2019

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów;

VI/47/2019

 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów;

VI/48/2019

w sprawie zmiany uchwały określającej przedmiot działania i składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie

VII sesja - 16 kwietnia 2019r

VII/49/2019

 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

VII/50/2019

 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze

VII/51/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabłudów oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

VII/52/2019

 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zabłudów za 2018 rok;

VIII sesja - 30 maj 2019r

VIII/53/2019

 w sprawie nadania nazw ulic;

VIII/54/2019

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

VIII/55/2019

 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

VIII/56/2019

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

VIII/57/2019

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania na terenie gminy Zabłudów;

VIII/58/2019

 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych;

IX sesja - 27 czerwca 2019r

IX/59/2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zabłudowa wotum zaufania;

IX/60/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zabłudów za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2018 rok;

IX/61/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa;

IX/62/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok;

IX/63/2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów;

IX/64/2019

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników;

IX/65/2019

w sprawie przedłużenia umów dzierżawy

IX/66/2019

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

X sesja - 19 lipca 2019r
X/67/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok
X/68/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie
X/69/2019 w sprawie zgody na przedłużenie umów dzierżawy
XI sesja - 24 września 2019r
XI/70/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok;
XI/71/2019  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów;
XI/72/2019  w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów”;
XI/73/2019 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków;
XI/74/2019  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy;
XI/75/2019  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zabłudowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
XI/76/2019  zmieniającego uchwałę określającą szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
XI/77/2019  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
XI/78/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru  zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Zabłudów;
XI/79/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Zabłudowa;
  Obwieszczenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Zabłudów
XI/80/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Kolonia Zabłudów złozonego do funduszu sołeckiego na 2020 rok.
XII sesja - 29 października 2019r
XII/81/2019 w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości zabudowanej o nr 106/1 w obrębie wsi Krynickie na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne
XII/82/2019 w sprawie zmiany programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Zabłudów;
XII/83/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie rzeki Białej oraz drogi krajowej nr 19, we wsi Kuriany w gminie Zabłudów - etap 1.
XII/84/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok;
XII/85/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów;
XII/86/2019 w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Białymstoku i do Sądu Okręgowego w Białymstoku;
XII/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
XII/88/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza
w Zabłudowie
XII/89/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Łubniki złożonego do funduszu sołeckiego na 2020 rok;
XII/90/2019  w sprawie rozpatrzenia wniosku do funduszu sołeckiego na 2020 rok złożonego przez sołectwo Zagruszany;
XII/91/2019  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej  wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
XII/92/2019 w sprawie zmiany składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie
XII/93/2019 w sprawie zmiany planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2019 rok. 
XIII sesja - 28 listopada 2019r
XIII/94/2019  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku Ryboły w gminie Zabłudów;
XIII/95/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 20120 rok;
XIII/96/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok;
XIII/97/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok;
XIII/98/2019  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zabłudów; 
XIII/99/2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;
XIII/100/2019  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie
XIII/101/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy
XIV sesja - 30 grudnia 2019r
XIV/102/2019  w sprawie budżetu Gminy Zabłudów na 2020 rok;
XIV/103/2019  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020 - 2023
XIV/104/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok;
XIV/105/2019  w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne; 
XIV/106/2019  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 
XIV/107/2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów;
XIV/108/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zabłudów;
XIV/109/2019  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zabłudów na rok 2020;
XIV/110/2019  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Zabłudowie

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Rada Miejska w Zabłudowie

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 16-07-2019 08:37

Data modyfikacji informacji: 03-01-2020 10:19

Pokaż rejestr zmian