Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie - rok 2021

Uchwały wymienione w rejestrze stanowią załączniki do protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie i są publikowane pod linkami z numerem i datą kolejnej sesji /kliknij link pod numerem sesji/

Numer uchwały Uchwała w sprawie Data przekazania Data publikacji w Dz. Urz. Woj.Podl. 
do Wojewody do Regionalnej Izby Obrachunkowej

XXVI sesja - 5 marca 2021r

Link do uchwał: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/rada-miejska-w-zabludowie/protokoy_z_sesji_/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-zabludowie---5-marca-2021r-1.html

XXVI.180.2021  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;   10.03.2021  
XXVI.181.2021  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;   10.03.2021  
XXVI.182.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;   10.03.2021  
XXVI.183.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok,    10.03.2021  12.03.2021 poz. 1122
XXVI.184.2021  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2024;    10.03.2021  
XXVI.185.2021  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów; 11.03.2021   10.03.2021, poz. 1076
XXVI.186.2021  w sprawie wstępnej nowej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Zagruszany;  11.03.2021    
XXVI.187.2021  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Zabłudów;  11.03.2021   10.03.2021, poz. 1077
XXVI.188.2021  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd nieruchomości jednostce organizacyjnej Gminy Zabłudów; 11.03.2021    
XXVI.189.2021  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy; 11.03.2021    
XXVI.190.2021  w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów” 11.03.2021    
XXVI.191.2021 w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  złoża piasku Tatarowce IV w Gminie Zabłudów; 11.03.2021    
XXVI.192.2021

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Juchnowiec Kościelny zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego objęcia pomocą społeczną mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich

11.03.2021    
XXVI.193.2021  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania na terenie gminy Zabłudów 11.03.2021   10.03.2021, poz. 178
XXVI.194.2021  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zabłudów na rok 2021;  11.03.2021    
XXVI.197.2021  w sprawie przekazania petycji do organu właściwego; 11.03.2021    
XXVI.196.2021  skargi na działalność Burmistrza Zabłudowa; 11.03.2021    
XXVI.197.2021  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zabłudowie  na 2021 rok; 11.03.2021    
XXVI.198.2021  w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie  na 2021 rok; 11.03.2021    

XXVII sesja - 14 kwietnia 2021r

link do uchwał: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/rada-miejska-w-zabludowie/protokoy_z_sesji_/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-zabludowie---14-kwietnia-2021r.html?vid=21318

XXVII.199.2021 w sprawie przystąpienia Gminy Zabłudów  do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego; 20.04.2021    
XXVII.200.2021  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia  z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy; 20.04.2021   20.04.2021 poz. 1688
XXVII.201.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok,    20.04.2021  
XXVII.202.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy;  20.04.2021    

XXVIII SESJA - 31 maja 2021 r

link do uchwał: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/rada-miejska-w-zabludowie/protokoy_z_sesji_/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-zabludowie---31-maja-2021r.html?vid=21390

XXVIII.203.2021  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok;   7.06.2021r 9.06.2021 poz. 2405
XXVIII.204.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów;   9.06.2021r  
XXVIII.205.2021  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, a także kryteriów  i trybu przyznawania nagród  za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Gminę Zabłudów; 7.06.2021r    10.06.2021 
poz. 2408
XXVIII.206.2021  w sprawie ustalenia warunków korzystania z pomieszczeń w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zabłudów; 7.06.2021r   9.06.2021 poz. 2379
XXVIII.207.2021  w sprawie przygotowania i przekazania regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu w celu zaopiniowania;  7.06.2021r    
XXVIII.208.2021  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zabłudowie; 7.06.2021r    
XXVIII.209.2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego; 7.06.2021r   9.06.2021r poz. 2380
XXVIII.210.2021  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania na terenie gminy Zabłudów; 7.06.2021r   9.06.2021 poz. 2381
XXVIII.211.2021  w sprawie  oceny zasobów pomocy społecznej gminy Zabłudów za 2020 rok; 7.06.2021r    
XXVIII.212.2021  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy; 7.06.2021r    
XXVIII.213.2021  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowo przez Gminę Zabłudów 7.06.2021r    
XXVIII.214.2021  w sprawie rozpatrzenia petycji; 7.06.2021r    
XXVIII.215.2021  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Zabłudowa; 7.06.2021r    
XXIX sesja  - 1 lipoca 2021r
link do uchwał: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/rada-miejska-w-zabludowie/protokoy_z_sesji_/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-zabludowie---1-lipca-2021r.html
XXIX.216.2021  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zabłudowa wotum zaufania. 7.07.2021r    
XXIX.217.2021  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zabłudów za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2020 rok;   7.07.2021r  
XXIX.218.2021 w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa;   7.07.2021r  
XXIX.219.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok;   7.07.2021r  
XXIX.220.2021  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów;   8.07.2021r  
XXIX.221.2021  w sprawie zmian w Statucie Gminy Zabłudów; 7.07.2021r   8.07.2021r  poz. 2806
XXIX.222.2021 w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich; 7.07.2021r   8.07.2021r  poz. 2807
XXIX.223.2021  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy; 7.07.2021r    
XXIX.224.2021 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy 7.07.2021r   8.07.2021r  poz. 2808

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Zabłudowie

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Rada Miejska w Zabłudowie

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 12-03-2021 09:45

Data modyfikacji informacji: 16-07-2021 11:30

Pokaż rejestr zmian