Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie - rok 2020

Uchwały wymienione w rejestrze stanowią załączniki do protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie i są publikowane pod linkami z numerem i datą kolejnej sesji
/kliknij link z numerem sesji/

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Zabłudowie - rok 2020

XV sesja - 5 marca 2020r
XV/110/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;
XV/111/2020  w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;
XV/112/2020  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 rok;
XV/113/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów;
XV/114/2020  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolu;
XV/115/2020  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik; 
XV/116/2020  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zabłudów; 
XV/117/2020  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów w 2020 roku;
XV/118/2020  w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zabłudów na lata 2019 - 2032”; 
XV/119/2020  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy;
XV/120/2020  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania na terenie Gminy Zabłudów;
XV/121/2020  w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Zabłudów  na 2020 rok; 
XV/122/2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2020 rok;
XV/123/2020 w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2020 rok;
XV/124/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;

XVI, nadzwyczajna  sesja - 16 marca 2020r

XVI/125/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XVI/126/2020 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Zabłudów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne
XVI/127/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zabłudów
XVII sesja , nadzwyczajna- 15 kwietnia 2020r
XVII/128/2020 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Zabłudowa
XVII/129/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 rok
XVII/130/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów
XVII/131/2020 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Zabłudów
XVIII sesja - 21 maja 2020r
XVIII/132/2020 w sprawie przekazania skargi do WSA w Białymstoku
XVIII/133/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
XVIII/134/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
XVIII/135/2020 w sprawie zmian w budżecie Gmiiny Zabłudów na 2020 rok
XVIII/136/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy
  XIX sesja - nadzwyczajna - 10 czerwca 2020r
 XIX/137/2020  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 rok
XX sesja - 13 lipca 2020r
XX/138/2020  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zabłudowa wotum zaufania;
XX/139/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zabłudów za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2019 rok;
XX/140/2020  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa;
XX/141/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 rok;
XX/142/2020  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabłudów
XX/143/2020  w sprawie  zmiany uchwału dotyczącej określenia warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania;
XX/144/2020  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zabłudów na rok szkolny 2020/2021;
XX/145/2020 w sprawie w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania; 
XX/146/2020 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku;
XX/147/2020  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy;
XXI sesja - 3 sierpnia 2020r
XXI.148.2020 w sprawie zmiant regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów
XXI.149.2020 w sprawie przekazania skargi do WSA w Białymstoku
XXI.150.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
XXI.151.2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Zabłudów na lata 2020 - 2023
XXI.152.2020 w sprawie zmiany planó pracy stałych komisji Rady
XXII sesja - 3 września 2020r
XXII.153.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudó na 2020 rok
XXII.154.2020  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów;
XXII.155.2020  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabłudów;
XXII.156.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy
XXIII sesja - 6 października 2020r
XXIII.157.2020 w sprawie utworzenia  Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich oraz nadania statutu
XXIII.158.2020 w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
XXIII.159.2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Zabłudów
XXIV sesja - 12 listopada 2020r
XXIV.160.2020  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
XXIV.161.2020  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego; 
XXIV.162.2020  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XXIV.163.2020  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 rok; 
XXIV.164.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów; 
XXIV.165.2020  w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Kamionka złożonego do funduszu sołeckiego na 2021 rok.
XXIV.166.2020  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Zabłudowa
XXV sesja - 29 grudnia 2020r
XXV.167.2020  w sprawie budżetu Gminy Zabłudów na 2021 rok; 
XXV.168.2020  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów na lata 2021 - 2024; 
XXV.169.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 rok, 
XXV.170.2020  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2023; 
XXV.171.2020  w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie wsi Kuriany, gmina Zabłudów – Etap II; 
XXV.172.2020 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Zabłudów  na lata 20200- 2023”;
XXV.173.2020  w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy  
XXV.174.2020 w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2024”;
XXV.175.2020 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych  na leki przez mieszkańców  Gminy Zabłudów”;
XXV.176.2020  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok”;
XXV.177.2020  w sprawie wspólnej realizacji projektu  pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID – 19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
XXV.178.2020  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zabłudowa;
XXV.179.2020  w sprawie zmiany uchwały powołującej skład stałych komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Zabłudowie

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Rada Miejska w Zabłudowie

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-03-2020

Data udostępnienia w BIP: 17-03-2020 15:20

Data modyfikacji informacji: 25-01-2021 09:35

Pokaż rejestr zmian