Ogloszenie o sprzedaży nieruchomości w Zabłudowie - tereny inwestycyjne

Data wydania 2018-11-20
Lokalizacja (położenie) Zabøudów
Przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno – usługową pod zabudowę produkcyjną i usługową
Cena wywoławcza brutto: 776 671,38 zł i 1 081 290,54 zł
Termin przetargu 2019-01-29
Status Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu Bogusława Supruniuk tel 85 7188 100 w 39 b.supruniuk@zabludow.pl

Zgodnie z Zarządzeniem Nr VIII/1/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, Burmistrz Zabøudowa  ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w obrębie miasta Zabłudów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/232/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Zabłudów z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno – usługową pod zabudowę produkcyjną i usługową:

  1. dz. nr nr 353/9 o pow.0,6801 ha (KW BI1B/00003030/8), 354/3 o pow.0,9513 ha (KW BI1B/00241842/3), o łącznej pow.1,6314 ha - cena wywoławcza netto 631 440,15 zł, brutto 776 671,38 zł ( 23%VAT);

Wadium 77 668,00 zł;

2. dz. nr nr 353/11 o pow.1,8819 ha, 353/13 o pow.0,7908 ha, o łącznej pow.2,6727 ha (KW BI1B/00003030/8) – cena wywoławcza netto 879 098,00zł, brutto 1 081 290,54zł ( 23%VAT);

Wadium 108 130,00 zł.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1490) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie w terminie do dnia 24 stycznia 2019r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

W przypadku osób prawnych, do dokonywania czynności przetargowych przystąpić może osoba, posiadająca pełnomocnictwa wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Koszty związane z okazaniem granic, sporządzeniem umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2018-11-20

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-01-29

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-11-22