XX sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie - 13 lipca 2020r

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Zabłudów za rok 2019

 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabłudowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

 Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miejska postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Debata nad raportem o stanie Gminy Zabłudów będzie miała miejsce na sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie w dniu 13 lipca 2020r . Sesja odbędzie się na hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie - rozpoczęcie godz. 10.00.

Osoby, które zgłoszą chęć dyskusji w debacie nad raportem o stanie gminy powinny przed wejściem na halę założyć maseczki i zdezynfekować ręce.

Zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Zabłudowa co roku, przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza  w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i  uchwał rady gminy.

Rada Miejska w Zabłudowie  rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska w Zabłudowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady

/-/ Antonina Kuna

Podjęte uchwały

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodnicząca Rady - Antonina Kuna

Data wytworzenia: 2020-07-03

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-12-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2020-07-07