Zasady nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości

Uchwałą Nr XXXV/212/98 z dnia 7 marca 1998 roku Rada Miejska w Zabłudowie określiła zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.

Podstawa prawna:
- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Dz. U. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775/, w związku z art. 34 ust. 6, art. 73 ust. 4, art. 76 ust. 1 oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 115, poz. 741/.

I

I. Zasady ogólne.

§ 1.

1. Uchwała określa zasady i kryteria nabywania, zbywania, obciążania i zamiany, a także zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości oraz lokali na okres dłuższy niż trzy lata.

2. Ilekroć w uchwale mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Zabłudów,

2) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Miasta i Gminy Zabłudów,

3) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 115, poz. 741/,

4) lokalu mieszkalnym - rozumie się przez to lokal oraz budynek mieszkalny określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 105, poz. 509; z 1995 r. Nr 86, poz. 433, Nr 133, poz. 654; z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 111, poz. 723/,

5) lokalach użytkowych komercyjnych - rozumie się przez to lokale handlowe i usługowe,

6) garażu - rozumie się przez to budynki spełniające warunki z art. 211 ustawy wymienionej w pkt. 3.

II. Zbywanie nieruchomości i lokali.

§ 2.

1. Zarząd przeznacza lokale i nieruchomości do zbycia stosując tryb przetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy i z ust. 2.

2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokalu mieszkalnego także ich najemcom i dzierżawcom nie spełniającym warunków, o których mowa w art. 34, ust. 1 pkt 3 ustawy.

3. Działki budowlane oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane ich użytkownikom wieczystym w wypadku, gdy zostały zabudowane w sposób określony w umowie.

§ 3.

W trybie bezprzetargowym nieruchomości lub lokale mogą być zbywane w wypadkach określonych w ustawie i przepisach szczególnych a ponadto jeżeli:

1. zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową,

2. sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę,

3. zbywany jest lokal mieszkalny na rzecz jego najemcy, któremu zostało przyznane pierwszeństwo z § 2 ust. 1 i2 niniejszej uchwały.

§ 4.

Dla nieruchomości lub lokali zbywanych w trybie przetargowym ustala się, że:

1) przedmiotem przetargu jest cena nabycia lub wysokość pierwszej opłaty, ewentualnie spełnienie innych wymogów określonych w warunkach przetargu,

2) nieruchomości lub lokale nie zbyte w pierwszym przetargu mogą być wystawione do drugiego przetargu ustalając cenę wywoławczą w wysokości 85% wartości nieruchomości lub lokalu,

3) nieruchomości lub lokale nie zbyte w drugim przetargu mogą być ponownie wystawione na przetarg za cenę wywoławczą 50% jej wartości,

4) po bezskutecznym trzecim przetargu nieruchomości lub lokale mogą być zbyte w trybie bezprzetargowym w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 5.

W trybie bezprzetargowym nieruchomości i lokale zbywa się za cenę ustaloną po przeprowadzeniu rokowań, jednakże nie niższą od ich wartości, chyba że zastosowano przewidziane ustawą lub niniejszą uchwałą bonifikatę.

§ 6.

1. Cenę zbycia lub wywoławczą Zarząd określa w uchwale o przeznaczeniu nieruchomości lub lokalu do zbycia.

2. Zarząd określa cenę, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną nie dalej jak 3 miesiące przed podjęciem uchwały.

3. Postanowienia dotyczące ceny sprzedaży nieruchomości lub lokalu wiążą w okresie 9 miesięcy od podjęcia uchwały.

4. Na poczet ceny zalicza się uzgodnione z wynajmującym lub dzierżawcą nakłady dokonane na przedmiocie podlegającym zbyciu, a poniesione przez niego i nie rozliczone uprzednio przez wynajmującego.

5. Cenę nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, obniża się o 50%.

§ 7.

1. Zarząd udziela bonifikaty od ceny w wypadku przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości:

1) zbywanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową - wysokości 50%,

2) kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej - w wysokości 50%,

3) jeżeli nabywcą lokalu mieszkalnego jest kombatant lub inna osoba uprawniona, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /Dz. U. Nr 17, poz. 75, Nr 21, poz. 85; z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602, nr 134, poz. 645; z 1994 r. Nr 99, poz. 482; z 1995 r. Nr 4, poz. 17, poz. 138, poz. 681; z 1997 r. Nr 15, poz. 83, Nr 64, poz. 405, Nr 68, poz. 436/ - w wysokości 10%.

2. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów wymienionych w ust. 1 stosuje się bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy. Nie dotyczy to bonifikaty z ust. 1 pkt 3.

3. W innych przypadkach sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 68, ust. 1 ustawy, Zarząd może udzielić bonifikaty wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej w Zabłudowie.

4. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 8.

1. W wypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym zapłata ceny może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne płatne przez okres 5 lat.

2. W razie rozłożenia zapłaty ceny na raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 20% ustalonej ceny, a pozostała należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

3. Roszczenia Gminy Zabłudów z tego tytułu podlegają stosownemu do wielkości rozłożonej na raty należności zabezpieczeniu.

4. W razie zbycia lokalu przez nabywcę, o którym mowa w ust. 1, raty stają się natychmiast wymagalne.

5. W pozostałych wypadkach sprzedaży bezprzetargowej sposób rozłożenia na raty ceny sprzedaży określa się na warunkach wskazanych w ustawie.

§ 9.

1. Wysokość pierwszej opłaty za nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste wynosi 25% ceny gruntu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Pierwszą opłatę w wysokości 15% ustala się dla nieruchomości:

1) przeznaczonych po budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościelnych i związków wyznaniowych,

2) przeznaczonych na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową,

3) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych.

3. Ustalone, zgodnie z ust. 1, pierwsze opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty roczne obniża się o 10%, jeżeli nieruchomość gruntowa wpisana została do rejestru zabytków.

4. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - udziela się 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość przeznaczona jest lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

§ 10.

Ustala się opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego garażami i pawilonami handlowo-usługowymi oraz gruntu przeznaczonego pod zabudowę takimi obiektami w wysokości 8% ceny gruntu.

III. Zamiana nieruchomości lub lokali.

§ 11.

1. Zamiany nieruchomości lub lokali dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy.

2. Zamiany dokonuje się w szczególności ze względu na:

1) zamierzenia inwestycyjne,

2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych,

3) obowiązki gminy wynikające z przepisów szczególnych,,

4) scalenie nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu,

5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

7) realizację innych celów publicznych.

3. Zamiany nieruchomości lub lokali dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy.

4. Dokonując zamiany bierze się pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości lub lokali według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

5. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości lub lokali obejmować może oprócz wartości nieruchomości również odszkodowania i inne wzajemne zobowiązania stron.

IV. Obciążanie nieruchomości.

§ 12.

Obciążanie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece /Dz. U. Nr 19, poz. 147; z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496; z 1994 r. Nr 85, poz. 388/.

V. Nabywanie nieruchomości i lokali.

§ 13.

1. Nabywanie nieruchomości i lokali dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami gminy.

2. Nabywa się nieruchomości i lokale w szczególności z uwagi na:

1) potrzeby inwestycyjne,

2) potrzeby realizacji zadań własnych i zleconych,

3) postanowienia przepisów szczególnych,

4) scalenie nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu,

5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

7) realizację innych celów publicznych.

VI. Dzierżawa i najem nieruchomości i lokali.

§ 14.

1. Najemców i dzierżawców wyłania się w wyniku ustalenia strony umowy w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Miejska na wniosek Zarządu może zezwolić na dzierżawę lub najem nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

3. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do nieruchomości i lokali:

1) przeznaczonych na potrzeby administracji samorządowej,

2) przeznaczonych na potrzeby gminnych zakładów i jednostek budżetowych,

3) na które nie wyłoniono strony umowy w kolejnych dwóch przetargach ogłoszonych w trybie § § 15 i 16 uchwały,

4) lokali objętych przepisami ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 uchwały.

§ 15.

1. Przetargi przeprowadza komisja w składzie 3 osób, której przewodniczy członek Zarządu.

2. Szczegółowe zasady działania komisji określa każdorazowo Zarząd ustalając skład osobowy komisji, warunki przetargu, cenę wywoławczą, wysokość wadium i postąpienia.

3. Przedmiotem przetargu na najem lub dzierżawę jest roczna lub miesięczna stawka czynszu za 1 m2 lub ewentualnie stawka czynszu za 1 m2 i spełnienie dodatkowych wymogów określonych w warunkach przetargu.

§ 16.

1. W wypadku nie wyłonienia strony umowy w pierwszym przetargu ogłasza się drugi przetarg, z możliwością obniżenia ceny wywoławczej.

2. Nie wyłonienie strony umowy w drugim przetargu umożliwia zawarcie umowy z oferentem proponującym najkorzystniejsze warunki.

§ 17.

1. Dotychczasowemu dzierżawcy lub najemcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres, jeżeli na 3 miesiące przed jej wygaśnięciem złoży pisemną ofertę, jednakże pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i o ile nie będzie to kolidowało z interesami Gminy.

2. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 1 przestaje obowiązywać w wypadku przeznaczenia lokalu lub nieruchomości do zbycia.

§ 18.

Należności Gminy przewidziane w umowach podlegają zmianie na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza, w odstępach rocznych, zgodnie z wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług ogłaszanymi przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, określonego w odrębnych przepisach.

§ 19.

1. Zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu i ustalenia nowych warunków umownych, w tym ustalenia nowej wysokości należności przewidzianych w umowie.

2. Zarząd może wyrazić zgodę na przekazanie uprawnień z umowy osobom trzecim pod warunkiem zwiększenia ustalonych należności do 30%, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia przedmiotu umowy.

3. Samowolna zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy lub przekazanie uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią stanowi podstawę zastosowania sankcji przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym nałożenia kary umownej wyrażającej się w 5 -krotnym podwyższeniu należności przewidzianych w umowie.

§ 20.

1. Zwrot przedmiotu umowy po jej wygaśnięciu, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, skutkuje zobowiązaniem do rozliczenia nakładów dokonanych w okresie trwania umowy, na które wcześniej wyrażono pisemną zgodę. Rozliczenie następuje poprzez zapłatę sumy odpowiadającej wartości nakładów w chwili zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Nakłady poczynione bez pisemnej zgody nie podlegają rozliczeniu i winny być odłączone od przedmiotu umowy, a przedmiot umowy, o ile będzie to możliwe, przywrócone do stanu poprzedniego.

3. Nakłady obciążające Gminę, a dokonane przez najemcę lub dzierżawcę winny być rozliczone niezwłocznie po ich dokonaniu i komisyjnym odbiorze z udziałem stron umowy, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty przedłożenia prawidłowo sporządzonego rozliczenia.

VII. Inne postanowienia.

§ 21.

1. Nieruchomości Gminy przekazywane są w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w celu wyposażenia ich w majątek nieruchomy niezbędny do prowadzenia przez nie działalności statutowej.

2. Inne nieruchomości mogą być tym jednostkom oddawane w najem, dzierżawę lub użyczenie na cele związane z ich działalnością statutową.

§ 22.

1. Komunalne osoby prawne wyposażone są w nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości poprzez ustanowienie na ich rzecz użytkownika wieczystego na warunkach ustalonych a akcie założycielskim tej osoby prawnej.

2. Nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości mogą być wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek z udziałem Gminy.

3. Do spółek z wyłącznym udziałem Gminy wnoszone jako wkład niepieniężny mogą być nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste.

§ 23.

Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści, o których mowa w art. 144 ustawy, uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz Gminy opłat adiacenckich wynoszących 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

VIII. Przepisy końcowe.

§ 24.

Zobowiązuje się Zarząd do składania Radzie rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały.

§ 25.

Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie:

- Nr XXI/121/92 z dnia 29 czerwca 1992 roku w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali komunalnych,

- Nr XVI/94/96 z dnia 9 lutego 1996 roku w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabłudów na rzecz użytkownika wieczystego.

§ 26.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zabłudów w okresie od dnia 7 marca 1998 r. do dnia 13 marca 1998 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Leończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2005-09-09

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2005-09-09