OGŁOSZENIE O NAJMIE LOKALU W ŚWIETLICY W FOLWARKACH MAŁYCH

Untitled

Zabłudów, dn. 23.03.2016 r.

Burmistrz Zabłudowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie usług

Lokale do najmu w/w budynku Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych:

Nr lokalu

Przeznaczenie lokalu

Nr pomieszczeń

Powierzchnia będąca przedmiotem przetargu

Wywoławcza stawka czynszu

w zł. netto

Postąpienie

Wadium

Kaucja*

1

usługi

3

część pomieszczeń nr 4 i 5 (pomieszczenia wspólne)

10,6 m2

1,56 m2

141 zł.

10 zł.

423 zł.

3

* trzymiesięczna wysokość czynszu

Umowa najmu zostanie zawarta na czas do 01.04.2026 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 w Zabłudowie, sala konferencyjna - pokój nr 4.

Ogłoszenie podlega publikacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium przelewem na konto Podlasko - Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w terminie do dnia 13.04.2016 roku do godz. 900, z dopiskiem „Przetarg na lokal 3 i część pomieszczeń 4 i 5 w Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych” a także przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto Wynajmującego.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy wywieszone są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

Osoby prawne podlegające wpisowi do rejestrów winny ponadto przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.

Do przetargu nie mogą przystąpić osoby, które zalegają wobec Urzędu Miejskiego w Zabłudowie z opłatami czynszowymi.

Przetarg odbędzie się drodze licytacji publicznej. Każde kolejne postąpienie ustala się w wysokości określonej w powyższej tabeli.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

Niestawienie się wygrywającego przetarg w terminie siedmiu dniu roboczych od daty przetargu celem podpisania umowy najmu jak również odmowa złożenia kaucji stanowi podstawę odstąpienia przez Wynajmującego od jej zawarcia - w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Nieprzyjęcie lokalu protokołem w ciągu trzech dni roboczych od daty podpisania umowy stanowi podstawę odstąpienia przez Wynajmującego od umowy - w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi. Obowiązek protokolarnego przyjęcia lokalu nie dotyczy sytuacji, gdy Najemcą wyłonionym w trybie przetargu jest osoba będąca w posiadaniu przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie umowa nie zostanie podpisana bądź nie nastąpi przejęcie lokalu Wynajmujący może zawrzeć umowę z osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę po osobie, która przetarg wygrała pod warunkiem nie wycofania przez tę osobę wpłaconego wadium.

Dotychczasowy Najemca w/w lokali posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zaległości czynszowych, przedłoży na żądanie organizatora przetargu oświadczenie o poddaniu się egzekucji, co do wydania nieruchomości w terminie 5 dni roboczych od dnia przetargu, przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu oraz wypłaci wadium w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu. Oświadczenie o przyjęciu wylicytowanej stawki należy złożyć w dniu licytacji po jej zakończeniu do protokołu. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa powyżej uprawnienie do pierwszeństwa najmu lokalu przestaje wiązać Wynajmującego a Najemcą obowiązany jest opróżnić i wydać lokal w terminie 5 dni roboczych od dnia przetargu pod rygorem utraty wadium.

Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów - Referat Gospodarki Komunalnej, pokój nr 14, tel. 085 71 88 669.

Informacje dodatkowe:

 1. Właściciel nieruchomości informuje, iż ewentualna konieczność przystosowania wynajmowanych pomieszczeń do potrzeb działalności należy do obowiązków Najemcy.

 2. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo wydzielenia z pomieszczeń wspólnych przestrzeni, które mogą służyć do prowadzenia lub rozszerzenia działalności z zakresu usług.


Zabłudów, dn. 23.03.2016 r.

Regulamin publicznego przetargu na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opieki medycznej

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Przetarg organizowany przez Urząd Miejski w Zabłudowie ma charakter publiczny i przeprowadzany jest w formie przetargu ustnego (licytacja).

 2. Przetarg odbywa się na podstawie ogłoszenia o przetargu podanego do publicznej wiadomości, co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 3. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje o:

  1. przedmiocie przetargu,

  2. terminie, miejscu i trybie składania ofert oraz okresie wiązania ofert,

  3. wysokości stawki wywoławczej,

  4. wysokości i wybranej formie wnoszenia wadium oraz terminie i miejscu jego wpłacenia,

  5. wysokości kaucji jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  6. możliwości zapoznania się z regulaminem, warunkami przetargu oraz istotnymi postanowieniami przyszłej umowy,

  7. możliwości odwołania lub zmiany oferty przetargowej,

  8. możliwości unieważnienia przetargu,

  9. skutkach uchylania się od zawarcia umowy najmu,

  10. prawie pierwszeństwa dotychczasowego najemcy przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu.

 4. Ogłoszenie o przetargu może również zawierać inne niż określone w ust. 3 postanowienia, a w szczególności ograniczenia, co do osób mogących przystąpić do przetargu okresu najmu lub dzierżawy, rodzaju działalności, jak może być prowadzona w lokalu.

 5. Przed wejściem do budynku, w którym znajdują się lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia umieszczona jest w widocznym miejscu informacja o przeznaczeniu oraz sposobie uzyskania szczegółowych danych z tym związanych.

 6. Przetarg dotyczy stawki czynszu płaconej w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT. Do stawki czynszu należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT.

 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu.

 8. Wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 14 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 9. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu i opłat dodatkowych.

 10. Regulamin przetargu oraz projekt umowy wywieszone są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

 11. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja w składzie 3 osób.

§ 2. Przetarg ustny (licytacja)

 1. Przetarg odbywa się w drodze publicznej licytacji.

 2. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje o przedmiocie przetargu, zasadach przetargu oraz istotnych warunkach umowy.

 3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 4. Każdy uczestnik przetargu otrzymuje numer identyfikacyjny.

 5. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie numeru i głośne podanie proponowanej stawki czynszu.

 6. Każde kolejne postąpienie ustala się w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu.

 7. Po ustaniu zgłoszenia postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.

 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyższej stawki wywoławczej.

 9. Prowadzący przetarg sporządza z jego przebiegu protokół.

§ 3. Zasada pierwszeństwa dotychczasowego najemcy

Dotychczasowy najemca lokalu użytkowego mający zawartą umowę do lat 3, którego łączny okres najmu przedmiotowego lokalu wynosi, co najmniej 3 lata, posiada pierwszeństwo do zawarcia umowy przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zaległości czynszowych, przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu oraz wpłaci wadium w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oświadczenie o przyjęciu wylicytowanej stawki oraz wpłaty wadium należy złożyć w dniu licytacji po jej zakończeniu do protokołu. W przypadku niezłożenia oświadczenia i braku wpłaty wadium przez uprawnionego najemcę we wskazanym terminie, uprawnienie do pierwszeństwa wynajmu lokalu użytkowego przestaje wiązać wynajmującego, a najemca obowiązany jest opróżnić i wydać lokal w terminie 5 dni roboczych od dnia przetargu pod rygorem utraty wadium.

§ 4. Kaucja

 1. Przewodniczący komisji zażąda od osoby, która przetarg wygrała, zabezpieczenia wykonania zobowiązań finansowych wynikających z umowy w postaci kaucji do kwoty stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu pod rygorem odstąpienia przez Wynajmującego od zawarcia umowy najmu. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od daty zwrotu przedmiotu najmu.

 2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlega zarachowaniu na poczet bieżących zaległości powstałych w związku z należytym lub nieterminowym uiszczaniem przez najemcę opłat czynszowych, za świadczenia dodatkowe i innych związanych z najmem. Kaucja może zostać zaliczona na poczet zadłużenia jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Po zaliczeniu kaucji na bieżące opłaty najemca jest zobowiązany do jej uzupełnienia.

 3. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, poręczeniach, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych.

 4. W przypadku gry wymiar jednomiesięcznego czynszu wynosi ponad 3.000,- zł. najemca, winien przedłożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do wydania nieruchomości bądź lokalu po zakończeniu najmu oraz egzekucji należności czynszowych w wysokości dwunastomiesięcznego czynszu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego obciążają najemcę. W przypadku nie przedłożenia stosownego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy wynajmujący odstąpi od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, a najemca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości dwukrotnego czynszu ustalonego w umowie.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do określenia postanowień umowy.

 2. Do momentu ustalenia stawki czynszu w trybie określonym w § 2 przetarg może być unieważniony bez podania przyczyn.

 3. Do momentu ustalenia stawki czynszu w trybie określonym w § 2 zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej.

 4. Podpisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg, następuje nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia przetargu. W przypadku nieopróżnienia lokalu, o których mowa w § 3 regulaminu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przetargu, oferentowi, który zaproponował najwyższą stawkę nie służy prawo zawarcia umowy. W przypadku niepodpisania umowy z winy osoby, która wygrała przetarg, wynajmujący może odstąpić od jej zawarcia - w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 5. Protokolarne przejęcie lokalu użytkowego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy najmu. W przypadku protokolarnego nieprzejęcia lokalu użytkowego wynajmujący może odstąpić od umowy - w przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi. Obowiązek protokolarnego przejęcia lokalu użytkowego nie dotyczy sytuacji, gdy najemcą wyłonionym w trybie przetargu jest osoba, o której mowa w § 3 regulaminu.

 6. W przypadku, gdy w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowa nie zostanie podpisana bądź nie nastąpi przejęcie lokalu wynajmujący może zawrzeć umowę z osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę po osobie, która przetarg wygrała pod warunkiem niewycofania przez te osobą wpłaconego wadium.


UMOWA

zawarta w dniu …………..2016 r., w Zabłudowie, pomiędzy: Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, reprezentowaną przez:

Adama Tomanka - Burmistrza Zabłudowa

zwaną w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM

a

………………………………………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy NAJEMCĄ.

§1.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej w Folwarkach Małych na dz. Nr 4/3.

§2.

Wynajmujący wynajmie Najemcy pomieszczenia określone w załączniku Nr l stanowiącym integralną część umowy wraz z pomieszczeniami niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług

§3.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od ………………. r. do dnia ………………….. r.

§4.

 1. Najemca zobowiązuje się do używania lokali określonych w § 2 umowy zgodnie z ich
  przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i ppoż., a także w sposób niezakłócający
  działalności najemców sąsiednich lokali.

 2. Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu najmu
  na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.

 3. Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu za
  zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z Wynajmującym.

 4. Bez pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może zmienić przeznaczenia
  przedmiotu najmu, w szczególności dokonywać przebudowy pomieszczeń, innych
  przeróbek i adaptacji.

 5. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do
  bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.

§5.

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać najemcy przedmiot najmu określony w § 2 umowy
  w stanie przydatnym do umówionego użytku.

 2. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad
  przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie
  z umową.

 3. Wynajmujący ma prawo do kontroli przedmiotu najmu przy udziale Najemcy. Najemca
  zobowiązuje się udostępnić przedmiot najmu celem kontroli osobie wskazanej przez
  Wynajmującego po uprzednim powiadomieniu go o terminie kontroli z 3-dniowym
  uprzedzeniem.

§6.

1.Tytułem czynszu Najemca zapłaci Wynajmującemu miesięcznie kwotę w wysokości ……. zł. za wynajętą powierzchnię + podatek VAT, tj……… zł. (słownie: ………………………………)

2. Czynsz, o którym mowa w ust. l będzie płacony do dnia 15-tego każdego miesiąca na konto Urząd Miejski w Zabłudowie Podlasko-Mazurski BS Zabłudów
54 8099 0004
0000 0101 2000 0110.

3. Najemca zobowiązany jest do płacenia podatku od nieruchomości związanej
z prowadzeniem działalności gospodarczej według stawek ustalonych stosowną uchwałą
Rady Miejskiej w Zabłudowie.

4. Za energię elektryczną Najemca będzie wnosił opłaty proporcjonalnie do zajmowanej
powierzchni..

5. Najemcy pomieszczeń są zobowiązani solidarnie dbać oraz ponosić koszty utrzymania
czystości i porządku przed budynkiem (parking, chodnik).

§7.

1. Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:

a) zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności,

b) oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom
trzecim bez zgody Wynajmującego, używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.

2. W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego
wydania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Najemca nie jest odpowiedzialny za
zużycie rzeczy
będące wynikiem prawidłowego używania.

3. Podstawą ustalenia stanu technicznego lokali, o których mowa w § 2 umowy będzie
protokół odbiorczy sporządzony i podpisany przez obie strony niezwłocznie po wydaniu
przedmiotu najmu.

§8.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.

§9.

Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§10.

Zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Najemcy
i dwa dla Wynajmującego.

Wynajmujący: Najemca:

Załącznik Nr l

do umowy z dn. ……2016 r.

Wykaz wynajmowanych pomieszczeń przez ……………………………………………..

1) Pomieszczenie podstawowe nr:

03 - 10,60. m2

2) Pomieszczenia wspólne

04 i 05 - 1,56 m2

Razem - 12,16 m2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Goralewska

Wprowadzający: Marta Goralewska

Data modyfikacji: 2016-03-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-03-23