ZGROMADZENIA PUBLICZNE

Karta informacyjna sprawy

Zawiadomienie o zgromadzeniu

Opis procedury

Zgromadzenia organizowane na terenie gminy Zabłudów wymagają uprzedniego zawiadomienia Burmistrza Zabłudowa

Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach nie dotyczą zgromadzeń:

-organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,

- odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.

Zgromadzenie to zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażania stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.

Wymaganym dokumentem, który organizator składa w Urzędzie Miejskim jest zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu publicznym (załącznik).

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

- imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,

- imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie (jako załącznik), adres przewodniczącego zgromadzenia,

- cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

- miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników a w przypadku gdy planowane jest przejście uczestników zgromadzenia także trasę przejścia ze wskazaniem miejsca jego rozpoczęcia i zakończenia,

- określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba, że inna osoba zgodzi sie w formie pisemnej na przekazanie jej obowiązków Przewodniczącego. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.

Właściwość miejscowa

Gmina Zabłudów

Efekt załatwienia sprawy

  • Organ gminy rozpatruje otrzymane zawiadomienie o zgromadzeniu i przesyła informację do właściwych jednostek i organów, zgodnie z postanowieniami ustawy oraz wydaje przewodniczącemu zgromadzenia identyfikator, który powinien posiadać w trakcie zgromadzenia (art. 10 ust. 3 a).
  • Organ gminy niezwłocznie wzywa organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do dokonania zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników (art. 7a ust. 1), jeżeli w tym samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia, które są tożsame lub w części się pokrywają, zgłoszonych zostało 2 lub więcej zgromadzeń i nie jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych rozmiarach. Organizator zgromadzenia dokonuje zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników zgromadzenia w taki sposób, aby informacja o zmianie dotarła do organu gminy nie później niż na 2 dni przed datą zgromadzenia (art. 7a ust. 3).
  • Wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego

- zgodnie z art. 8 ust. 1 organ gminy zakazuje zgromadzenia w przypadku gdy jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych oraz kiedy odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,

-zgodnie z art. 8 ust. 2 organ gminy zakazuje również zgromadzenia zgłoszonego później, także w przypadku gdy organizator pomimo wezwania o zmianę czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników nie dokonał tego we właściwym terminie przed datą zgromadzenia.

  • Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia wzbrania się to uczynić.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Zabłudowie

Adres:

16-060 Zabłudów
ul. Rynek 8

Telefon:

857188100

Godziny pracy:

pn.-pt.: 7.00 - 15.00

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek: PLIK DO POBRANIA PONIŻEJ.

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście

Termin składania dokumentów

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż 3 dni robocze a najwcześniej 30 dni przed przed datą zgromadzenia przy czym dnia zgłoszenia nie wlicza się do terminu

Czas załatwiania

Organ gminy rozpatruje zawiadomienie o zgromadzeniu i przesyła oraz udziela odpowiedzi tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed datą zgromadzenia. Jednocześnie kopię tej decyzji wraz z aktami sprawy otrzymuje Wojewoda Podlaski.

Brak takiej decyzji oznacza zgodę organu gminy na przeprowadzenie zgromadzenia publicznego.

Opłaty

zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

  1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Wojewody Podlaskiego w terminie 24 godzin od dnia otrzymania decyzji, wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
  2. Odwołanie od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia wnosi się w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia

Akty prawne dotyczące sprawy

ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U.z 2013 r. poz. 397)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Ostaszewska

Wprowadzający: Justyna Ostaszewska

Data modyfikacji: 2014-10-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-10-23