Zasady udostępniania licencji na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja do Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa Nr V/39/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania dokumentacji projektowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

W związku z zakupem dokumentacji projektowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, Urząd Miejski w Zabłudowie wraz z Instytutem Ekologii Stosowanej zamierza przeprowadzić spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych jej budową. Niniejsze sptkania będą miały na celu przygotowanie osób zainteresowanych do samodzielnej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, co ma istotny wpływ na obniżenie kosztów budowy samej oczyszczalni, który obejmie jedynie koszt materiałów potrzebnych do jej wykonania (średnio od 2 000 do 4 000 zł.). Budowa oczyszczalni poprzez firmę specjalizującą się w tym zakresie spowoduje, iż automatycznie podwyższy się jej koszt. Dlatego też pracownicy Instytutu Ekologii Stosowanej, podczas spotkań informacyjnych wyjaśnią szczegóły budowy oczyszczalni.

Instytut Ekologii Stosowanej dla inwestycji rozpoczętych w 2010 r. zapewni przygotowanie dokumentacji technicznej, mianowicie:

- wypełni w imieniu Inwestora wniosku zgłoszenia robót budowlanych,

- wypełni w imieniu Inwestora oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- wrysuje w mapę poszczególne elementy oczyszczalni – plan zagospodarowania,

- przygotuje dokumentację techniczną dla każdego Inwestora w min. dwóch egzeplarzach,

- zapewni merytoryczny nadzór nad budową ze strony Instytutu Ekologii Stosowanej.

Na każdą wybudowaną zgodnie z dokumentacją przydomową oczyszczalnię ścieków, jest Instytut Ekologii Stosowanej udziela gwarancji na okres 5 lat.

Przydomowa naturalna roślinno – stawowa oczyszczalnia ścieków składa się z takich elementów jak: osadnik, przepompownia, filtr roslinny oraz złoże korzeniowe.. Technologia Instytutu Ekologii Stosowanej opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej i biologicznej. Wymienione procesy przebiegają w osadniku oraz filtrze roslinnym o pionowym przepływi ścieków. Tak oczyszczane ścieki doczyszczane są w denitryfikacyjnym złożu korzeniowym. Złoże jest siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt wodno – bagiennych. W wyniku intensywnych procesów samooczyszczania doprowadzone ścieki do złoża denitryfikacyjnego zostają w taki stopniu oczyszczone, że umożliwiają >e w nim również życie i rozwój gatunków ryb. Nadmiar wody ze złoża (część w wyniku transpiracji i parowania odprowadzana do atmosfery) odprowadzany jest do gruntu lub zagospodarowany do nawadniania terenów wokół oczyszczalni.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, do osób które byłyby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu do zgłoszenia się u Sołtysa danej miejscowości.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Goralewska

Wprowadzający: Marta Goralewska

Data modyfikacji: 2010-07-02

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2010-07-02