Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności gruntów

1 stycznia 2019 z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 z późn.zm.)

 

 1. Nie jest wymagany wniosek.
 2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).
 3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

 

 JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU?

Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowetj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

 • co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,
 • na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie (art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy),
 • w przypadku gdy właścicielem lokalu innego niż mieszkalny lub garażowy jest cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, przekształcenie całej nieruchomości nastąpi dopiero po przedstawieniu przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności, wydanego przez właściwego ministra.

 

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.

 1. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.
 2. Zaświadczenie będzie ponadto przesłane do IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

 

CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?

 Zaświadczenie może być wydane na wniosek, co następuje w terminie :

 •  4 miesięcy od dnia jego złożenia;
 • 1 miesiąca od daty jego złożenia w przypadku  wniosku o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej.

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr 54 8099 0004 0000 0101 2000 0110 w Podlasko Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.

 

JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

 1. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia w terminie do 31 marca każdego roku .
 2. Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.

CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?

 Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymii gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Bonifikata wynosi 60% (co odpowiada 8 opłatom rocznym) w przypadku dokonania wpłatyopłaty jednorazowej w 2019 r. W każdym kolejnym roku bonifikata obniża się o 10%. 

 

JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ O OPŁACIE JEDNORAZOWEJ, CZY MOGĘ OBLICZYĆ OPŁATĘ I WPŁACIĆ SAMODZIELNIE?

 1. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest złożenie przez podmioty uprawnione ( o których mowa wyżej) pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz nieposiadanie przez wnioskodawcę zaległości z tytułu dochodów Gminy Zabłudów.
 2. Jeżeli opłata dotyczy udziału związanego z lokalem mieszkalnym lub gruntem pod budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym to przysługuje 60% bonifikata. Opłata jednorazowa przy zastosowaniu 60% bonifikaty, odpowiada 8 opłatom rocznym za użytkowanie wieczyste. Bonifikata w takiej wysokości obowiązuje jeżeli właściciel dokona wpłaty w 2019 r.
 3. W opisie przelewu należy wskazać, że jest to opłata jednorazowa za przekształcenie podając jednocześnie adres budynku i numer lokalu.                    

  Przykład: „opłata jednorazowa za przekształcenie u. w. działki….. w …….we  własność /udziału ……..w działce……w……………….”.

 

NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?

 1. Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.
 2. Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na dotychczasowe konto prowadzone dla użytkownika wieczystego. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty te zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

 

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • osobiście w punkcie informacyjnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie – Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok.215,
 •  pod numerem telefonu: (85) 7188 100, (85) 7188 122, (85) 7188 189 wew.39
 • na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie będą zamieszczone stosowne formularze wniosków.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2019-02-08

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-04-08

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2019-02-08