Organizacja imprez masowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Miejsce załatwienia
Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, pok. 204 te. 857188100 w.35


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Miejsce odbioru

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zabłudowie , pok.204, tel.857188100 w. 35

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 82 zł. płatna na koto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr rachunku:

54 8099 0004 0000 0101 2000 0110 za decyzję pozytywną

Termin załatwienia
Wydanie zezwolenia następuje na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 504)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1974 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./
Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.2006.225.1635 ze zm./.


Treść
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Zabłudowa , z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.


Do wniosku należy dołączyć:
1) opinie:
a/ Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
b/ Komendanta Powiatowej Staży Pożarnej w Białymstoku

c/ Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
d/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

2)graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

3) instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

5) informację o:

a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

6) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

7) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

8) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11;

9) informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

10) (39) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

2. Opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, oraz instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

3. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, dołącza ważne opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
Nie przedłożenie określonych ustawą załączników będzie skutkowało wezwaniem organizatora imprezy masowej w trybie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Ostaszewska

Wprowadzający: Justyna Ostaszewska

Data modyfikacji: 2012-07-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-07-06