zameldowanie na pobyt czasowy

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 —tekst jednolity z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2146 z późn.zm. )

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

Miejsce wykonania usługi:

Urząd Miejski w Zabłudowie,

ul. Rynek 8

Referat Spraw Obywatelskich

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500

Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122 wew. 28 pokój Nr 113

Wykaz potrzebnych dokumentów:

� prawidłowo wypełniony formularz meldunkowy Pu-E-3 „Zgłoszenie pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące”

  • w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia,
  • do wglądu dowód osobisty
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tj. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, przydział lokalu spółdzielczego lub umowa cywilno-prawna),
  • w nowo budowanym domu –zawiadomienie o nadaniu mu numeru.

� książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych :

- mężczyzn począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficerski — 60 lat życia,

- kobiet przeniesionych do rezerwy, począwszy od następnego dnia po dniu przeniesienia do rezerwy do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 40 lat życia,
a posiadające stopień wojskowy oficerski — 50 lat życia),

Wysokość opłat: Nie podlega opłacie

Czas realizacji usługi: Niezwłocznie

Informacja o trybie odwoławczym: Nie przysługuje

Uwagi:

Obowiązek zameldowania na pobyt stały lub czasowy powstaje najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia osoby do lokalu.

Zameldowania dokonuje się w obecności właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, który jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt czasowy w obecności pracownika Urzędu

Zameldowania osoby niepełnoletniej na pobyt czasowy dokonuje przedstawiciel ustawowy, lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią.

W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa. Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.


.Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Alina Wasiluk

Wprowadzający: Alina Wasiluk

Data modyfikacji: 2012-02-24

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2009-05-06