Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego

WYDANIE ZEZWOLENIA NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

ZEZWOLENIE NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8

Stanowisko ds. drogownictwa.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500.

Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 35 pokój Nr 204.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie odcinka pasa drogowego oraz następujące dokumenty:

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

 • cel zajęcia pasa drogowego,

 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,

 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów,

 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcia pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Gdzie pobrać formularze:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dostępny w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie pokój Nr 204 lub do pobrania ze strony BIP.

Opłaty:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - 5 zł w znaczkach skarbowych, za każdy załącznik 0,50 w znaczkach skarbowych.

 • Opłata za czasowe zajęcie pasa drogowego uzależniona jest od powierzchni oraz czasu zajęcia pasa drogowego.

 • Opłata za wbudowanie urządzenia obcego w drogę w zależności od powierzchni w m2 urządzenia.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 14 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).

 • Uchwała Nr XXI/122/04 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2004 r.

 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klimczuk

Wprowadzający: Marek Klimczuk

Data modyfikacji: 2006-02-27

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2005-01-21