Zasady udzielania dotacji na remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA, UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE DLA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY ZABŁUDÓW

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/50/07

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 9 sierpnia 2007r

Regulamin określający zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Zabłudów

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zabłudów,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Zabłudowie,

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Zabłudowa,

4) beneficjencie — należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotacje z budżetu Gminy,

5) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku — należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

6) środkach publicznych — należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia nastepujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na terenie Gminy,

2) jest w złym stanie technicznym,

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Zabłudów.

§ 3. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować następujące nakłady :

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

6) sporzadzenie projektu odtworzenia kompozycji wnetrz,

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

8) odnowienie lub uzupełnienie tynkow i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterstycznej dla tego zabytku kolorystyki,

9) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależnosci,

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

13) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-12,

§ 4. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiazaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2.

§ 5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 30 % nakładów poniesionych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu powykonawczego.

§ 6. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów poniesionych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 7. W przypadku gdy beneficjent na realizację prac lub robót budowlanych otrzymuje również inne środki publiczne — kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 8. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nie może zostać udzielona jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł.

II. Tryb postępowania o udzielenie dotacji.

§ 9. Beneficjenci ubiegajacy się o uzyskanie dotacji z budzetu Gminy Zabłudów składają pisemne wnioski Burmistrzowi Zabłudowa w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 10. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać :

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lun nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,

2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,

3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,

4) decyzje właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5) wnioskowaną kwotę dotacji,

6) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być sfinansowane dotacją,

7) termin wykonania prac objętych wnioskiem,

8) kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

9) informacje o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów,

§ 11. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulminu. (plik do pobrania poniżej)

§ 12. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołaczyć informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku — sporzadzoną w zakresie i według zasad okreslonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291).

§ 13. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi przedstawiane sa do zaopiniowania właściwym komisjom Rady.

§ 14. 1. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności:

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku, jego zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Gminy w sferze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

2) wartość historyczną, naukową bądź artystyczna zabytku,

3) znaczenie dla Gminy (lokalizacja, historia, stan techniczny itp.),

4) konieczność przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub robót budowlanych,

5) możliwości finansowe Gminy,

6) sytuację finansową wnioskodawcy,

7) fakt kontynuowania prac,

8) stan zachowania obiektu,

9) wynikajacy z kosztorysu lub kalkulacji koszt realizacji zadania,

10) udział środków własnych beneficjenta ubiegajacego się o dotację, w tym środków pochodzacych z innych źródeł,

W uzasadnieniu wyboru wniosku winno znaleźć się ustosunkowanie się do spełnienia przez wnioskodawcę wymogów określonych w niniejszej uchwale.

§ 15. Dotacje mogą być udzielane tylko do wysokości środków zaplanowanych w budżecie gminy na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 16. Dotację przyznaje Rada w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymujacego dotację,

2) prace lub roboty budowlane przy zabytku, na wykonanie których przyznano dotację,

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

§ 17. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy.

§ 18. Burmistrz przekazuje dotację na podstawie pisemnej umowy, która zawiera:

1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania,

2) wysokość dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą być uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,

3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,

4) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych,

5) sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji,

6) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

7) zapis o obowiązku uczestnictwa w odbiorach prac lub robót budowlanych przy zabytku przedstawicieli wojewódzkiego konserwatora zabytków,

8) pouczenie, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem — na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych — beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 19. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuzszy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

III. Tryb kontroli wykonanego zadania i prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 20. Dotacja nie może być wykorzystana na cele inne niż określone w umowie, w tym na:

1) pokrycie zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

2) prowadzenie działalnosci gospodarczej.

§ 21. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, którą prowadzą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, przede wszystkim w zakresie:

1) stanu realizacji zadania,

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,

4) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Gminy,

5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 22. Beneficjent otrzymujący dotacje zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania kontroli należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.

§ 23. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa Burmistrzowi sprawozdanie z wykonania zadania.

§ 24. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 25. Rozliczenie finansowe przekazanej dotacji powinno nastapić nie później niż 30 dni po ustalonym terminie wykonania zadania lub jego części, jednak nie później jak do 31 grudnia danego roku, a w wyjatkowych sytuacjach — za zgodą dotującego — do 15 stycznia nastepnego roku.

IV. Postanowienia końcowe

§ 26. Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę.

§ 27. Zestawienie danych z § 26 dla każdej udzielonej dotacji powinno zawierać:

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotacje,

3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji,

4) kserokopię umowy o dotację,

5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu dotacji,

6) informacje przekazane Gminie przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy zabytku,

7) adnotację o podaniu informacji z pkt. 3 do publicznej wiadomości oraz o okresie wywieszenia tej informacji na tablicy ogłoszeń.

§ 28. Wszelkie czynności (ze strony dotującego) związane z realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków prowadzi Referat Organizacyjny.

§ 29. Burmistrz powiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków o każdym udzieleniu dotacji, jednocześnie przekazując podstawowe informacje co do podmiotu dotowanego, przedmiotu realizowanego zadania, wysokości dotacji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2014-02-21

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-02-21