Konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów

OBWIESZCZENE Burmistrza Zabłudowa z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn zm.) Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniach od 2 czerwca 2017 do dnia 3 lipca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Zabłudów

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów wraz z załącznikami i formularzem konsultacyjnym dostępny będzie na stronie: um.zabludow.wrotapodlasia.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na stronie podmiotowej gminy Zabłudów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 2 czerwca 2017 r. do dnia 3 lipca 2017 r.
w następujących formach:

 1. Spotkania otwarte z interesariuszami rewitalizacji dotyczące omówienia zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Zabłudów oraz przedstawienie uwag, opinii i propozycji w formie warsztatów.

Harmonogram spotkań:

12.06.2017 r. godz. 17:00 w Świetlicy w Rafałówce

12.06.2017 r. godz. 19:30 w Szkole Podstawowej  w Białostoczku

20.06.2017 r. godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabłudowie

21.06.2017 r. godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Rybołach

 

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag. Wypełnione czytelnie formularze należy dostarczyć:

a)     drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@zabludow.pl, wpisując w tytule „REWITALIZACJA",

b)     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów
ul. Rynek 8 - z dopiskiem „REWITALIZACJA”,

c)      osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, w godzinach pracy urzędu.

 

 1. Ankieta w sprawie zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały Rady Miejskiej
  w Zabłudowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Zabłudów:

a)       drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zabludow.pl lub poprzez wypełnienie ankiety on- line, bez konieczności wydruk. W celu wypełnienia ankiety on - line nalezy kliknąć link: https://goo.gl/forms/bEh2fR0NfjPrkTGC3

 

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów,
ul. Rynek 8 - z dopiskiem „REWITALIZACJA”,

c)       osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, w godzinach pracy urzędu.

 

Uwagi do projektu uchwały można składać w terminie od 2 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi nie dotyczące zakresu konsultacji, tj. nie związane z zagadnieniem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów oraz projektu Uchwały.

 

Rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się w tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizując na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Burmistrz Zabłudowa zaprasza wszystkich mieszkańców gminy i pozostałych interesariuszy
do czynnego udziału w prowadzonych konsultacjach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Julita Joanna Wiewiórka

Data wytworzenia: 2017-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-29

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-06-01