ZARZĄDZENIE Nr VI/478/2014

z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zabłudów na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE Nr VI/478/2014

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zabłudów na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. . poz.594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379),oraz § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/283/10 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zabłudów, szczegółowości projektu budżetu, oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 1. Kierownicy Referatów oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, instytucji kultury) zobowiązani są do złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok, według załączników stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową poszczególnych paragrafów dochodów i wydatków.

a) do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych należy dołączyć objaśnienia określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulacje i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków,

b) objaśnienia, o których mowa w pkt a. należy sporządzić do każdego zadania (dział, rozdział). Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo-finansowe planu należy uwzględnić:

Ø zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,

Ø czynniki, które spowodowały ewentualna zmianę trendu wzrosty lub spadku,

Ø dochody i wydatki nie występujące w budżecie roku 2014.

§ 2. Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2015 rok jest:

a) przewidywane wykonanie dochodów w roku 2014,

b) subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji przyjęte w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,

c) dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Podlaskiego o przyznanych dotacjach,

d) pozostałe dochody – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów, promes,

e) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – planowane kwoty winny być ustalone zgodnie z ustawą o dochodach jst, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym,

f) wysokość dochodów z majątku gminy - powinna zostać zaplanowana na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2015, zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego z uwzględnieniem stopnia realizacji tych dochodów w latach poprzednich.

g) wysokość planowanych dochodów z opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego, powinna uwzględniać przewidywane wpływy wynikające z wydanych decyzji wymiarowych.

h) podstawą kalkulacji dochodów z opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy będzie ilość osób, które złożyły deklaracje wymiarowe na dzień 31.08.2014 r., z uwzględnieniem proponowanych stawek za wywóz odpadów oraz planowanych ulg i zwolnień w opłacie.

i) dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, instytucje kultury i rachunki dochodów własnych – planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej).

§ 3. Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2015 rok jest przewidywane wykonanie wydatków w 2014 r. w następującym zakresie:

a) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

Ø kwota przewidywanego wykonania miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,

Ø kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, itp.),

Ø skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych.

Ø planowane na 2015 rok wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli należy przedstawić w szczegółowości obejmującej stopnie awansu zawodowego,

b) wyodrębnić wynagrodzenie zatrudnianych bezrobotnych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych oraz podzielić je na kwoty podlegające refundacji i finansowane ze środków własnych,

c) z uwagi na fakt, iż w założeniach do projektu budżetu państwa nie przewiduje się wzrostu płac nauczycieli, również planowana subwencja oświatowa nie zakłada wzrostu wynagrodzeń, w budżecie Gminy Zabłudów na 2015 rok należy założyć wysokość płac na poziomie ustalonym od 1 września 2014 roku.

d) wyodrębnić skutki 3,00 % wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych i pozostałych pracowników jednostek budżetowych, ponieważ wzrost inflacji w 2014 roku wynosi 2,3%. Prognozę wzrostu przygotować na osobnych formularzach.

e) ilość etatów kalkulacyjnych na 2014 rok wyznaczają:

Ø w placówkach oświatowych – zatwierdzone arkusze organizacyjne na 2015 r.,

Ø w pozostałych jednostkach:

- plan etatów na 2014 rok,

- zmiany organizacyjne wprowadzone w 2014 r.,

- zmiany planowane do wprowadzenia w 2015 r., w tym zmiany zakresu kompetencji.

f) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2014 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),

g) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),

h) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45 % określonej w art. 35 ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U Nr 19, poz. 117),

i) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć wielkości bowiązujące w 2014 roku. W odniesieniu do nauczycieli – odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674). Kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2015 r. wyniesie 2.618,10 zł. Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Dla prawidłowej realizacji tej zasady oraz poprawnego określenia puli środków na ten cel, informacje służące poprawnemu skalkulowaniu wysokości emerytur i rent nauczycielskich powinny opierać się na faktycznych danych. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela, która w art. 53 ust. 3a określa szkołę (placówkę) jako jednostkę właściwą do dokonania odpisu. Powyższą zasadę potwierdzają przepisy ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu socjalnym, do której wprost odwołuje się Karta Nauczyciela, cedując na pracodawcę obowiązek dokonania odpisu. Jednocześnie należy podkreślić, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych umożliwia uzyskanie takich danych.

j) Wydatki rzeczowe należy kalkulować w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 roku bez zakładania wskaźnika inflacji. Jednocześnie należy je pomniejszyć o wypłaty jednorazowe dokonywane w 2014 roku. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowej zgodnie z podanymi zasadami należy podać szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.

k) Przy ustalaniu wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015 należy uwzględnić przede wszystkim:

Ø wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowania zadań,

Ø zaawansowanie robót na koniec 2014 roku,

Ø wartość umów zawartych w 2014 roku z terminem realizacji zadania w 2015 r.

Ø możliwości finansowania zadania przez gminę,

Ø możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,

§ 5. Ustala się nieprzekraczalne terminy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów prac nad projektem budżetu na 2015 rok:

Lp.

Wyszczególnienie prac

Wykonawcy-osoby odpowiedzialne

Termin ukończenia prac

1.

Planowany stan zatrudnienia, wykaz planowanych w 2015 r. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych

Kierownik Referatu Organizacyjnego-Burmistrz Zabłudowa

10.10.2014 r.

2.

Opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków (bieżących) gminnych jednostek organizacyjnych, uwzględniających wytyczne określone w § 2 i 3 – przedłożone w formie papierowej i zapisu elektronicznego (dyskietka).

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

10.10.2014 r.

3.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. oraz w latach 2016-2018, z uwzględnieniem źródeł finansowania, szczególnie środków z funduszy strukturalnych

Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

10.10.2014 r.

4.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. oraz w latach 2016-2018, z uwzględnieniem źródeł finansowania, szczególnie środków z funduszy strukturalnych

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

10.10.2014 r.

5.

Sporządzenie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami

Skarbnik

do 15.11.2014 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Iwaniuk

Wprowadzający: Jolanta Iwaniuk

Data modyfikacji: 2014-10-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-10-01