Zarządzenie Nr VII/62/2015

z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu przez nieruchomość położoną w obrębie Krynickie

Zarządzenie Nr VII/62/2015

Burmistrza Zabłudowa

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu przez nieruchomość położoną w obrębie Krynickie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594;zm. poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072 ) , w związku z art. 13 ust.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014r. poz. 518; zm.poz.659, poz.805, poz.822, poz.906, poz.1200), w wykonaniu § 11 ust.1 pkt.2 i ust.2 Uchwały Nr XVI/104/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 23 maja 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej Uchwałą Nr XXII/168/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wyrażam zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej obrębie Krynickie, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 105/2 o pow. 0,2921 ha, służebności przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą mienie Gminy Zabłudów tzw. „mienie wiejskie”, położoną w obrębie Krynickie oznaczoną jako działka o numerze geodezyjnym 105/1 w postaci pasa gruntu o długości boku przylegającego do działki nr 105/2 ok. 71 m i długości boku położonego równolegle ok.65 m i szer. ok. 5 m.

2.Przebieg służebności został przedstawiony przerywaną linią koloru czerwonego
na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ustanowienie służebności o której mowa w ust.1 nie będzie ograniczać dotychczasowego sposobu użytkowania „zwyczajowej drogi” zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 105/1, obciążonej w części służebnością opisaną w ust.1.

§ 2

1.Ustalam jednorazową opłatę za korzystanie ze służebności o jakiej mowa w § 1
w wysokości netto 1 530,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści 00/100)
+ należy podatek VAT 23% tj. brutto 1 881,90 zł ( słownie jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt jeden 90/100 zł).

2.Właściciel nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 105/2 położona w obrębie Krynickie obowiązany jest do wniesienia opłaty jednorazowej za korzystanie ze służebności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zabłudowie Nr 54 8099 0004 0000 0101 2000 0110 w Podlasko Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie w terminie do dnia sporządzenia umowy notarialnej dotyczącej ustanowienia służebności.

§ 3

Koszt sporządzenia umowy notarialnej, wyrysu wraz z wypisem nieruchomości obciążonej i koszty sądowe ponosi właściciel działki o numerze geodezyjnym 105/2 położonej w obrębie Krynickie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Wprowadzający: Bogusława Supruniuk

Data modyfikacji: 2015-06-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-06-12