Zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wynajem hali sportowej w Zabłudowie

Untitled

ZARZĄDZENIE NR VII /171/2016

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za wynajem Hali Sportowej w Zabłudowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2015 r. poz. 1515
z późn. zm.) oraz §5 ust. 5 Uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskie w Zabłudowie z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Zabłudowie (Dz. U. Woj. Podl. Poz. 1185), zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z hali sportowej:

L. p.

Podmioty i formy użytkowania hali

Rodzaj wynajmowanych pomieszczeń

Opłata brutto

1.

Zawody sportowe, turnieje sportowe, rozgrywki o finałów turniejów organizowane przez Kluby i sekcje sportowe, zakłady pracy, instytucje, organizacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne
i grupy zorganizowane.

hala, sanitariaty, szatnia

50 zł/h

3.

Treningi klubów i sekcji sportowych działających na terenie Gminy Zabłudów.

hala, sanitariaty, szatnia

0 zł/h

4.

Grupy zorganizowane na zajęcia sportowo - rekreacyjne.

hala, sanitariaty, szatnia

60 zł

/1,5 h

2. Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z sali lustrzanej:

L. p.

Formy użytkowania hali

Rodzaj wynajmowanych pomieszczeń

Opłata brutto

1.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne.

sala, sanitariaty, szatnia

25 zł

/1,5 h

§ 2. Opłatę za zniszczony sprzęt sportowy oraz wyposażenie i mienie pomieszczeń pokrywa wynajmujący wg faktury zakupu lub usługi naprawczej.

§ 3. Umowy najmu zawiera Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie
na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Zabłudowa.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr VII/149/2015 Burmistrza Zabłudowa z dnia 30 grudnia 2015 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zabłudowa

/-/ Adam Tomanek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Hankowska

Wprowadzający: Monika Hankowska

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-03-04