Zapytanie ofertowe na dostawę benzyny, oleju napędowego i innych materiałów eksploatacyjnych

Data wydania 2018-12-03
Tytuł Sukcesywne zaopatzrenie pokazdów Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w paliwa i inne produkty eksploatacyjne w sustemie sprzedaży bezgotówkowej w 2019 roku
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia RGK.2600.73.2018
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-12-20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej*, której przedmiotem jest:

  • opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w benzynę, olej napędowy oraz inne produkty eksploatacyjne  w systemie sprzedaży bezgotówkowej w 2019 r. z miejscem realizacji w obrębie nie większym niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości szacunkowej: olej napędowy ON – 7 000 l., benzyna bezołowiowa PB – 3 000 l., inne produkty eksploatacyjne wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawca zapewni możliwość realizacji zamówień siedem dni w tygodniu.

  • oferta powinna obejmować całość zamówienia,
  • wymagany termin realizacji: do dnia 31.12.2019 r.
  • przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena brutto 1 litra oleju napędowego i 1 litra benzyny bezołowiowej na dzień złożenia oferty pomniejszone o rabata w procentach obowiązujący przez okres trwania umowy,
  • wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie dokumentów lub oświadczeń:

dokument potwierdzający, że oferowane paliwa spełniają wymagania określone  w Polskich Normach dla paliw płynnych.

  • wzór umowy (załącznik nr 1),
  • sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. Nr 106 (sekretariat) drogą pocztową / faxem / mailem * na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, nr faxu 85 71 88 100 w. 44, e-mail: krysiuk@zabludow.pl
  • osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Krysiuk tel. 85 71 88 669

Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (zał. nr 2 do zaproszenia), w terminie do dnia 20 grudnia 2018r  r., godz. 10.00.

 

 

Zał.:

  • wzór umowy,
  • formularz oferty cenowej,

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Prus

Data wytworzenia: 2018-12-03

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-12-03

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-12-03