Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowa

                                                                                                          Zabłudów, dnia 29 stycznia 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowa

 

Na podstawie art. 17, pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz uchwały Nr XXIV/222/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowa, gmina Zabłudów a także art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2   ustawy z dnia 3 października   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405,1566, 1999), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr geodezyjny 658 oraz część działki nr geodezyjny 679, położonych na gruntach wsi Bobrowa, gmina Zabłudów, z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 do 27 lutego 2018  r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, w godzinach od 8 – 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie o godz. 11.

Zgodnie z art. 17, pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego, może wnosić uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zabłudowa ul. Rynek 8, 16 – 060 Zabłudów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2018 r.

Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres:  um@zabludow.pl

 

 

 

                                                                                                        

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Zajączkowska

Data wytworzenia: 2018-01-29

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-01-29