Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowa, gmina Zabłudów

Zabłudów, dnia 4 maja 2017 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bobrowa, gmina Zabłudów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40, art. 46 ust. 1, art. 50, art. 54 ust 2 i art. 55 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanego dokumentu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko oraz udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały Nr XXIV/222/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bobrowa, gmina Zabłudów, polegającego na przeznaczeniu działki nr geodezyjny 658 oraz części działki nr geodezyjny 679 położonych na gruntach wsi Bobrowa, gmina Zabłudów, pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych.

    

Do wyżej wymienionego sporządzanego planu będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w tym sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego sporządzanego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabludów, w terminie do dnia 31 maja 2017 roku.

Wnioski mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: um@zabludow.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Zajaczkowska

Data wytworzenia: 2017-05-04

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-05-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-02-28