Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki

Zabłudów, 11 stycznia 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki w gminie Zabłudów (tereny obsługi komunikacji i turystyki)

 

 

          Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały Nr XXX/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki w gminie Zabłudów (tereny obsługi komunikacji i turystyki). Obszar opracowania obejmuje działki nr 820, 822 i 765/1 w obrębie geodezyjnym Olszanka i działki nr 243 i 244 w obrębie geodezyjnym Sieśki położone przy wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Hajnówka za miejscowością Olszanka.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski dotyczace ww.planu. Wnioski do projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do dnia 12 lutego 2018 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (pod adresem: um@zabludow.pl).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Burmistrz Zabłudowa

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-01-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-01-12