Obwieszczenie o konsultacjach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki w gminie Zabłudów (tereny obsługi komunikacji i turystyki)

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i uchwały  Nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale   społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki w gminie Zabłudów (tereny obsługi komunikacji i turystyki).

Ww. projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 2 do 26 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, pokój nr 205 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu o godz. 1400. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych
w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do Burmistrza Zabudowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2018 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów,
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (adres: um@zabludow.pl).

 


 

 OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki w gminie Zabłudów (tereny obsługi komunikacji i turystyki)

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i uchwały Nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki w gminie Zabłudów (tereny obsługi komunikacji i turystyki).

Ww. projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 2 do 26 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, pokój nr 205 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu o godz. 1000. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych
w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do Burmistrza Zabudowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2018 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów,
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (adres: um@zabludow.pl).

 

 

Burmistrz Zabłudowa

 

                                                                                                                                                                                            

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-10-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-01-12