Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

dotyczy zapisów umożliwiających realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług nieuciążliwych w strefie A – obszarze urbanizacji, poprzez dodanie lit.c) na części terenów w obszarze wsi Protasy, Łubniki i Zwierki, gmina Zabłudów, w rejonie drogi powiatowej Nr 1469B oraz drogi gminnej nr geod. 145/4,

Zabłudów, dn. 04.08.2017 r.

 RGiGG.6720.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

 

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

          Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w związku z art. 39 ust.1 i art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 sierpnia 2017 r. do 08 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, pokój  nr 205 w godzinach pracy Urzędu.

          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się dnia 23 sierpnia  2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w sali nr 4 o godz. 15.00.

          Zgodnie z art. 11  pkt  11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

          Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zabłudowa, 16-030 Zabłudów, ul. Rynek 8, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 r.

          Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Zabłudowa.

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie - ul. Rynek 8

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na terenie gminy Zabłudów

- na stronie internetowej pod adresem: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

- ogłoszenie prasowe w „Gazecie Wyborczej” - Białystok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Zajączkowska

Data wytworzenia: 2017-08-04

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-08-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-08-03