Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów”

Przedmiotem zmiany studium będzie zwiększenie możliwości rozwoju funkcji rekreacyjno-wypocznkowej w strefie B – obszarze rolno - osadniczym na terenie gminy Zabłudów.

Zabłudów, 02 marca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów”

 

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały Nr XXII/189/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów".

            Przedmiotem zmiany studium będzie zwiększenie możliwości rozwoju funkcji rekreacyjno-wypocznkowej w strefie B – obszarze rolno - osadniczym na terenie gminy Zabłudów. W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski dotyczace ww. zmiany studium. Wnioski do projektu zmiany i prognozy można wnosić w terminie do 31 marca 2017 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (pod adresem: um@zabludow.pl).

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-03-02

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-08-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-02