Sprosrtowanie omyłki w sprawie RGIGG.6733.3.2014

o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa znak RGiGG.6733.3.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz napowietrzno-kablowej linii nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na części działek o nr geod. 221; 237; 252; 273; 272/2 (drogi gminne oraz nieużytki ), na części działek nr geod. 380, 277 (droga powiatowa) ; na części działki nr geod. 248 (droga wojewódzka) oraz na części działek nr geod. 222; 220; 245; 246; 272/1; 276/2; 276/3; 276/4; 271/9; 271/11; 271/12 (działki prywatne oraz Agencji Nieruchomości Rolnych ) na gruntach wsi Żywkowo, gmina Zabłudów.

Zabłudów, 22 maja 2016r.

 

RGiGG.6733.3.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22 maja 2017r.

 

         Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 22 maja 2017 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa znak RGiGG.6733.3.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz napowietrzno-kablowej linii nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na części działek o nr geod. 221; 237; 252; 273; 272/2 (drogi gminne oraz nieużytki ), na części działek nr geod. 380, 277 (droga powiatowa) ; na części działki nr geod. 248 (droga wojewódzka) oraz na części działek nr geod. 222; 220; 245; 246; 272/1; 276/2; 276/3; 276/4; 271/9; 271/11; 271/12 (działki prywatne oraz Agencji Nieruchomości Rolnych ) na gruntach wsi Żywkowo, gmina Zabłudów.

 

           Sprawa jest prowadzona z wniosku: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

 

           Od niniejszego postanowienie służy stronom zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zażalenia od postanowienia powinno zawierać zarzuty odnoszące się do postanowienia, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

Informację umieszcza się:

-       na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

-       na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

-       w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-05-22

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-05-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-05-26