O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.9.2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej fi315mm o długości 141,4m oraz kanału technologicznego złożonego z czterech rur fi40mm o długości 253,0m, na działkach położonych w Zabłudowie przy ul. Bielskiej: -obręb Zabłudów, dz. Nr. geod. 373 oraz 105;.

Zabłudów, 22 marca 2017r.

RGiGG.6733.9.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

         Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 22 marca 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej fi315mm o długości 141,4 m oraz kanału technologicznego złożonego z czterech rur fi40mm o długości 253,0 m, na działkach położonych w Zabłudowie przy ul. Bielskiej:

-obręb Zabłudów, dz. nr. geod. 373 oraz 105.

 

           Sprawa jest prowadzona z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku w imieniu której działa Zakład Realizacji Inwestycji „DROMOBUD”.

 

           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

Informację umieszcza się:

-         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

-         na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-03-22

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-02-23