O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.7.2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji kontenerowej, linii kablowej SN i nN oraz linii napowietrznej nN 0,4 kV na istniejących słupach na części działek o nr ew. gr. 344, 209/3, 184, 185/2, 185/3, 186/3, 183, 343, 261/7, 261/11, 262/9, 346/1, 262/8, 333, 178/10 w obrębie Kuriany, gmina Zabłudów.

Zabłudów, 20 kwietnia 2017r.

 

RGiGG.6733.7.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 20 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji kontenerowej, linii kablowej SN i nN oraz linii napowietrznej nN 0,4 kV na istniejących słupach na części działek o nr ew. gr. 344, 209/3, 184, 185/2, 185/3, 186/3, 183, 343, 261/7, 261/11, 262/9, 346/1, 262/8, 333, 178/10 w obrębie Kuriany, gmina Zabłudów.

           Sprawa jest prowadzona z wniosku: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin adres do korespondencji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

 

 

           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informację umieszcza się:

-       na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

-       na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;

-       w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-04-20

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-04-21

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-02-23