O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.43.2017

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej do 0,50 MPa, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 151/18, 151/19 (Ark. 12) położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów.

Zabłudów, 14 grudnia 2017 r.

RGiGG.6733.43.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej do 0,50 MPa, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 151/18, 151/19 (Ark. 12) położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów.

Ponadto informuję, iż w dniu 14 grudnia 2017 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Starostą Powiatu Białostockiego.

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku:  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach i godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-12-14

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-15