O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.42.2017

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 426/4, 23/1, 23/5 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

Zabłudów, 05 grudnia 2017 r.

RGiGG.6733.42.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 426/4, 23/1, 23/5 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

Ponadto informuję, iż w dniu 05 grudnia 2017 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Starostą Powiatu Białostockiego, Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku.

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku:  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach i godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
  • na tablicy ogłoszeń we wsi …………………

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-12-05

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-13