O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.40.2017

w dniu 29 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5550A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą na części działki Nr ewid. 432 w obrębie Ryboły, gm, Zabłudów

Zabłudów, 29 grudnia 2017 r.

 

RGiGG.6733.40.2017

    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017. poz. 1073, j.t. ze zm.), w dniu 29 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5550A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą na części działki Nr ewid. 432 w obrębie Ryboły, gm, Zabłudów.

 

       Sprawa jest prowadzona z wniosku: Pana Pawła Ponikowskiego, Up-Telecom Sp. z o.o., ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa, działającego w imieniu i na rzecz: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677  Warszawa

 

 

          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • na tablicy ogłoszeń we wsi………………….

 

 

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Kiertowicz

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-29