O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.39.2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 529, 530, 570/3, 576 położonych w obrębie Pasynki gm. Zabłudów

Zabłudów, 18 grudnia 2017 r.

 

RGiGG.6733.39.2017

    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 18 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 529, 530, 570/3, 576 położonych w obrębie Pasynki gm. Zabłudów

 

       Sprawa jest prowadzona z wniosku: Pana Tomasza Pieńkowskiego, działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

 

 

          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • na tablicy ogłoszeń we wsi………………….

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Zajączkowska

Data wytworzenia: 2017-12-18

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-11-20