O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.37.2017

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15kV, budowie kablowych linii średniego napięcia 15kV, budowie słupowych stacji transformatorowych, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 184, 185, 142/1 położonych w obrębie wsi Pawły, gm. Zabłudów oraz na działkach o nr ew. gr. 403/2, 414, 415, 371/4, 156/1, 157/1, 157/2, 363/2, 12/14, 12/12, 362/2, 364/1, 364/2, 365/2 położonych w obrębie wsi Dawidowicze gm. Zabłudów.

Zabłudów, 06 grudnia 2017 r.

 

RGiGG.6733.37.2017

    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 06 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15kV, budowie kablowych linii średniego napięcia 15kV, budowie słupowych stacji transformatorowych, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 184, 185, 142/1 położonych w obrębie wsi Pawły, gm. Zabłudów oraz na działkach o nr ew. gr. 403/2, 414, 415, 371/4, 156/1, 157/1, 157/2, 363/2, 12/14, 12/12, 362/2, 364/1, 364/2, 365/2 położonych w obrębie wsi Dawidowicze gm. Zabłudów.

 

       Sprawa jest prowadzona z wniosku: PGE Dystrybucja S.A z siedzibą  w Lublinie;  ul. Garbarska 21;  20-340 Lublin, w imieniu którego działa PEiRI ELTOR Białystok sp. z o.o., ul. Elewatorska 11, 15-620 Białystok

 

 

          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • na tablicy ogłoszeń we wsi………………….

 

 

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-12-06

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-10-27