O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.33.2017

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/modernizacji linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15kV, złączy kablowych ZKSN, kontenerowych stacji transformatorowych, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. gr. 235/2, 235/1, 236/3, 59, 238/2, 230, 329/2, 314/2, 316, 318/2, 329/3, 329/1, 377, 376, 161, 87, 738/3, 72, 71/2, 71/3, 10/3, 71/1, 219/2, 751/14, 751/13, 751/12, 10/2, 190, 749/2, 738/2, 738/1, 739, 734, 87, 821, 822, 826, 744, 745, 743/5, 823, 171/2, 172 położonych w obrębie Pawły, gm. Zabłudów

Zabłudów, 12 grudnia 2017 r.

 

RGiGG.6733.33.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017. 1073, j.t.), w dniu 12 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/modernizacji linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15kV, złączy kablowych ZKSN, kontenerowych stacji transformatorowych,  słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. gr. 235/2, 235/1, 236/3, 59, 238/2, 230, 329/2, 314/2, 316, 318/2, 329/3, 329/1, 377, 376, 161, 87, 738/3, 72, 71/2, 71/3, 10/3, 71/1, 219/2, 751/14, 751/13, 751/12, 10/2, 190, 749/2, 738/2, 738/1, 739, 734, 87, 821, 822, 826, 744, 745, 743/5, 823, 171/2, 172 położonych w obrębie Pawły, gm. Zabłudów

 

       Sprawa jest prowadzona z wniosku P.E.iR.I. „ELTOR” Białystok Sp. z o.o., ul. Elewtorska 11, 15-620 Białystok, działającego w imieniu  PGE Dystrybucja S.A;  ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.

 

          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • na tablicy ogłoszeń we wsi………………….

 

 

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-10-27