O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.3.2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej średniego napięcia SN o łącznej długości ok. 911 , kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i liniach kablowych nN wraz ze złączami kablowymi o łącznej długości ok. 610 m

Zabłudów, 04 kwietnia 2017r.

 

RGiGG.6733.3.2017

  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 04 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia SN o łącznej długości ok. 911, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i liniach kablowych nN wraz ze złączami kablowymi o łącznej długości ok. 610 m

- na działkach o nr ew. gr. 93/45, 93/47, 93/49, 93/51,426/4, 93/53, 93/55, 93/57, 93/59, 94/1, 94/3, 95/3, 94/4, 95/1, 95/5, 96/3, 96/9, 97/33, 99/3, 97/37, 97/28, 97/23, 97/18, 97/13, 97/8, 96/4, 97/3, 95/4, 99/3, 97/1, 96/1, 26/9, 25/8, 25/10, 649/7, 23/1, 22/1, 21/8, 21/6, 21/4, 421 położone w obrębie Halickie, gm. Zabłudów

- oraz na działkach o nr ew. gr. 68/73, 68/60, 430/2, 83/9, 85/31, 85/33, 85/35, 85/37, 85/39, 85/41, 85/43, 85/45, 85/47, 431/2, 20/7, 20/12, oraz części działek nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego 426/3, 84/2, 85/29 położonych przy ulicy Halickiej w obrębie miasta Białystok.

           Sprawa jest prowadzona z wniosku: PGE Dystrybucja S.A; ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w imieniu którego działa Pełnomocnika : Jan Drobot, 15-159 Białystok;
ul. Odległa 3b

 

           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

Informację umieszcza się:

-         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

-         na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;

-         w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-02-23

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-04-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-02-23