O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.31.2017

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGiGG.6733.31.2017 z dnia 17 listopada 2017r. wydanej przez Burmistrza Zabłudowa dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działek o nr ew. gr. 371/4, 412/1, 413/1, 413/2, 363/2, 172, 397/1, 174/1, 175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190,192/1, 399/1, 254/2 w obrębie Dawidowicze, gmina Zabłudów.

Zabłudów, 06 grudnia 2017r.

RGiGG.6733.31.2017

O B W I E S Z C Z E N I E  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) podaję się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGiGG.6733.31.2017 z dnia 17 listopada 2017r. wydanej przez Burmistrza Zabłudowa dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie   linii napowietrznej niskiego napięcia  0,4 kV  na  części działek o nr ew. gr. 371/4, 412/1, 413/1, 413/2, 363/2, 172, 397/1, 174/1, 175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190,192/1, 399/1, 254/2 w obrębie  Dawidowicze, gmina  Zabłudów.

 

             Zmian decyzji dotyczyć będzie następujących kwestii:

           

  • zapis o treści: „budowie i przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia  0,4 kV  na  części działek o nr ew. gr. 371/4, 412/1, 413/1, 413/2, 363/2, 172, 397/1, 174/1, 175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190,192/1, 399/1, 254/2 w obrębie  Dawidowicze, gmina  Zabłudów”;
  • zmieniam na zapis: „budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia  0,4 kV  przewidzianej do realizacji na części działek o nr ew. gr. 371/4, 412/1, 413/1, 413/2, 363/2, 172, 397/1, 174/1, 175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190,192/1, 399/1, 254/2 w obrębie  Dawidowicze, gmina  Zabłudów”;

 

W związku z koniecznością uzyskania zgody wszystkich stron postępowania na zmianę przedmiotowej decyzji w trybie art. 155 ust. 1 Kpa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) proszę o wyrażenie zgody na dokonanie wskazanej zmiany przedmiotowej decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W przypadku nie zajęcia stanowiska wyznaczonym terminie organ uzna zgodę strona na zasadzie milczącej zgody. 

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 214– tel.: (85) 718-81-00 w. 27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-12-06

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-13