O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.28.2017

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowy kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV oraz niskiego napięcia nN 0,4kV polegającej na: budowie kablowej linii średniego napięcia 15kV, budowie słupa linii SN-15kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV i złącza kablowego nn 0,4kV - na działkach o nr ew. gr. 20, 68 położonych w obrębie Dobrzyniówka, gm. Zabłudów oraz na działkach o nr ew. gr. 179, 455/9 i 455/8 położonych w obrębie Rafałówka, gm. Zabłudów;

Zabłudów, 20 września 2017r.

RGiGG.6733.28.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowy kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV oraz niskiego napięcia nN 0,4kV polegającej na: budowie kablowej linii średniego napięcia 15kV, budowie słupa linii SN-15kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV i złącza kablowego nn 0,4kV

- na działkach o nr ew. gr. 20, 68 położonych w obrębie Dobrzyniówka, gm. Zabłudów oraz na działkach o nr ew. gr. 179, 455/9 i 455/8 położonych w obrębie Rafałówka, gm. Zabłudów;.

             Ponadto informuję, iż w dniu 20 września 2017r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Starostwem Powiatowym w Białymstoku, Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku i Referatem Gospodarki Komunalnej UM w Zabłudowie.

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku: ELPROJEKT Jarosław Nasuta, ul. Pileckiego 8/14, 15-687 Białystok, działającego w imieniu  PGE Dystrybucja S.A;  ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-09-20

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-09-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-09-26