O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.27.2017

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oczyszczalni ścieków (ilość RLM 18) wraz z doziemną kanalizacją sanitarną i elektryczną na działce Nr geod. 68 położonej w Rafałówce, gm. Zabłudów, obręb Rafałówka, dz. Nr. geod. 68.

Zabłudów, 21 września 2017r.

RGiGG.6733.27.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oczyszczalni ścieków (ilość RLM 18) wraz z doziemną kanalizacją sanitarną i elektryczną na działce Nr geod. 68 położonej w Rafałówce, gm. Zabłudów, obręb Rafałówka,  dz. Nr. geod. 68.

             Ponadto informuję, iż w dniu 05 kwietnia 2017r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Gminy Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

 

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-09-21

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-09-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-09-26