O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.26.2017

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Surażską do skrzyżowania z ulicą Św. Rocha km 0+000-0+148, na działkach Nr 15/6, 15/9 położonych w gminie Zabłudów: -obręb miasto Zabłudów, dz. Nr. geod. 15/6, 15/9

Zabłudów, 20 września 2017 r.

RGiGG.6733.26.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1073) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Surażską do skrzyżowania z ulicą Św. Rocha km 0+000-0+148, na działkach Nr 15/6, 15/9 położonych w gminie Zabłudów:

-obręb miasto Zabłudów,  dz. Nr. geod. 15/6, 15/9.

             Ponadto informuję, iż w dniu 20 września 2017 r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Starostwem Powiatowym w Białymstoku, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Referatem Gospodarki Komunalnej UM w Zabłudowie.

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Gminy Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

 

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-09-20

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-09-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-09-26