O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.25.2017

Zabłudów, 4 września 2017r.

RGiGG.6733.25.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U.2016.778 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie przyłączenia V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym  0,4kV na części działki o nr. geod. 329/1 położonej w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów oraz dz. nr 8/11 położonej w obrębie Zagórki, m Białystok.               

Ponadto informuję, iż w dniu 22 lutego 2017r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Pełnomocnika : TELAN A i J Stankiewicz, T i W Waszkiewicz s.j., 15-156 Białystok; ul. Czerwonego Kapturka 11, działającego w imieniu  PGE Dystrybucja S.A;  ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.

 

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-09-04

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-09-06