O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.25.2017

Zabłudów, 18 października 2017r.

 

RGiGG.6733.25.2017

    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 18 października 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłączenia V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym  0,4kV na części działki o nr. geod. 329/1 położonej w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów oraz dz. nr 8/11 położonej w obrębie Zagórki, m Białystok.

 

            Sprawa jest prowadzona z wniosku: Pełnomocnika: TELAN A i J Stankiewicz, T i W Waszkiewicz s.j., 15-156 Białystok; ul. Czerwonego Kapturka 11, działającego w imieniu  PGE Dystrybucja S.A;  ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-10-18

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-09-06