O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.24.2017

Zabłudów, 18 sierpnia 2017r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E  RGiGG.6733.24.2017

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1075 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek o nr ew. gr. 162, 147, 31/8, 4/4, 144, 29 położonych w obrębie Protasy  gm. Zabłudów.

             Ponadto informuję, iż w dniu 18 sierpnia 2017r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Starostwem Powiatowym w Białymstoku, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Referatem Gospodarki Komunalnej UM w Zabłudowie

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Gminy Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

 

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-08-22

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-08-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-08-22