O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.23.2017

Zabłudów, 23 sierpnia 2017r.

 

RGiGG.6733.23.2017

    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 1075, j.t.), w dniu  23 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa przewidzianego do realizacji na działkach położonych we wsi Skrybicze , gm. Zabłudów:

-obręb Skrybicze,  dz. Nr. geod. 589, 601.

           Sprawa jest prowadzona z wniosku: Pełnomocnika: Pani Monika Jamiołkowska, Kierownik Sekcji Przygotowania Inwestycji i Remontów, działającej w imieniu Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład Gazowniczy Białystok, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok.

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-08-23

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-08-01