O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.22.2017

Zabłudów, 23 sierpnia 2017r.

 

RGiGG.6733.22.2017

    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 1075, j.t.), w dniu  23 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrzno-kablowej średniego napięcia SN 15kV (o długości ok. 200m) oraz niskiego napięcia nN 0,4kV (o długości ok. 200m), kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN

- na działkach o nr ew. gr. 652/1, 652/4, 553, 554/4, 652/5, 652/6, 652/7, 554/30, 554/29, 554/26, 554/2, 554/27, 612 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

           Sprawa jest prowadzona z wniosku: TOMEL Tomasz Janiszewski, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok, działającego w imieniu  PGE Dystrybucja S.A;  ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-08-23

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-09-06